DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Planlaması AS   421 7 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülnur KAPLAN ESEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiGÜLNUR KAPLAN ESEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders siyasal iletişim, sağlık iletişimi, halkla ilişkiler kampanyalarında verilecek olan reklamlar için medya planlanmasının eleştirel düşünebilme yetisi doğrultusunda yapılabilmesi için gerekli kavram ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders medya planlamasında kullanılan, izleyici ratingleri, medya paylaşımı, ulaşma sayısı ve frekans ve ağırlıklı rating gibi temel matematiksel kavramlara ilişkin bilgileri içermektedir. Mesaj taşıyıcı olan gazeteler, dergiler, televiyon, radio, dış mekan ilanı,telefon ve internet gibi çeşitli mecraların güçlü ve zatıf yönleri ders kapsamında tartışılmaktadır. Derste aynı zamanda stratejik medya planlamasına ilişkin bileşenler, medya ilişkileri, reklam verme, medja stratejileri ve taktikleri hakkında temel bilgiler verilmektedir. Ders kapsamına güncel stratejik medya planlamalarının yapılmasını sağlayan bir yazılım kullanılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Medya planlamasında kullanılan temel matematiksel kavramları açıklar.
2) Medya planlamasında farklı mecraların güçlü ve zayıf yönlerini ayırt eder.
3) Medya planlamasında hedefe yönelik stratejiler ve taktikler geliştirir.
4) Hedef kitleye yönelik stratejiler oluşturabilir ve bütçe dahilinde optimum etki yaratacak planlama yapar.
5) Veri setlerini amaçlanan hedeflere ulaşmak için kullanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
X
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demografik, teknolojik ve ekonomik değişimler. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Bütünleşik pazarlama iletişimi ve bağlantıların planlanması. Kaynak Okuma Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Medya ve hedef kitle büyüklüğünün tahmin edilmesi (HUT/PUT, Rating, paylaşım, GRP). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Medya seçimi ve hedef kitleye etkisinin tahmin edilmesi (ulaşma sayısı, frekans, CPM/CPP ve VPVH). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Medya Stratejisi: hedef kitlenin kavranması, bağlantıların planlanması ve rekabetin anlaşılması. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Satış analizleri ve Coğrafyaya ilişkin stratejiler (BDI/CDI/MSI), Stratejilerin planlanması ve ölçülmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Mecralar arası karşılaştırmalar, farklı mecraların güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav İşlenmiş Konular Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Mecra satın alma: ön ödemelerin pazarlığı aşaması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Ulusal ve spot Pazar aktivitelerinin birleştirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Medya Planlaması: Hedefler, stratejiler, ve plan oluşturma Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Verilerin amaçlanan hedeflere ulaşmak için kullanımı Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Stratejik planlamada ücretli ve ücretsiz mecraların bir arada kullanımı ve bütçenin yapılandırılması Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Derste öğrenilen kavramların gözden geçirilmesi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kurum/iş yeri ziyareti ve inceleme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenmiş Konular Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar