DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Görsel Kültür AS   431 7 1 1 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fırat BERKSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FIRAT BERKSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı görsel kültüre ilişkin temel kavramları, yaklaşımları ve inceleme yöntemlerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Ders görsel kültüre ilişkin temel kavramlar, görsel malzemenin yorumlanması için yöntemler, yazı ve imge ilişkisi, teknik ve dijital imgenin nitelikleri gibi konulara bir giriş niteliğindedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görsel kültüre ilişkin temel kavramları ve yaklaşımları tanır.
2) Görsel kültürün farklı cephelerini tarihsel bakış açısıyla yorumlar.
3) Görsel malzemenin yorumunda benimsenebilecek faklı yöntembilimsel yaklaşımları inceler.
4) Dijital medyanın görsel kültür incelemelerinde sunduğu olanakları değerlendirir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alandaki temel kavramları, iletişim modellerini, iletişimin kültürel işlevlerini iletişimin tarihsel gelişimi ve İletişim Çalışmaları çerçevesinde açıklayabilir.
X
2
Ulusal ve global iletişim sistemleriyle ilgili temel kavram, kuram ve ilkeleri tanır.
X
3
Toplumsal İletişim´in araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
X
4
Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir ve belli başlı iletişim araçlarıyla ilgili kullanım bilgi ve becerisine sahiptir.
X
5
Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırd edebilir; alanla ilgili çalışmaları ve teknolojik yenilikleri izleyerek bilgilerini günceller.
X
6
İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır; İletişim Bilimleri´´nin beslendiği Sosyoloji, Tarih, Psikoloji, Dilbilim, Siyasetbilim, Antroploji vb. gibi alanlardan gelen bilgileri sentezleyebilir.
X
7
Bireysel boyuttan, global iletişim boyutlarına dek karşılaşılabilecek iletişim sorunlarına çözüm getirici düşünceler üretir.
X
8
Etkili iletişim kurabilme yetkinliğinin bir gereği olarak; kendisini ifade etme becerisi kadar; karşısındaki insanları ve içerisinde bulunduklar ortamları doğru anlama yetisine sahiptir; empati kurar.
X
9
Sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenler ya da aktif olarak katılır; içinde yer aldığı etkinlikleri ya da gözlemledikleri olayları raporlar, çevresiyle paylaşır.
X
10
Yerel, ulusal ve uluslararası olayları izler, eleştirel bir bakışla yorumlar.
X
11
Bireysel olduğu kadar grup içerisinde de çalışma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
X
12
Topluma karşı sorumluluk bilinci geliştirmiş birey olarak, toplum yararına projeler geliştirir, liderlik ve entelektüel girişimcilik becerileri sergiler.
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
14
Rasyonel düşünme yetilerini olduğu kadar yaratıcı düşünceyi geliştirici yöntem ve stratejiler kullanır, düşüncelerini amacına uygun yazılı , sözlü, görsel vb. araçlar yoluyla ifade eder.
X
15
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü (B) genel düzeyinde kullanarak, alandaki bilgileri izleyebilir ve yurt dışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilir.
16
Her türlü bilginin erişilmesi, kullanılması, iletilmesi sürecinde ve mesleğiyle ilgili diğer tüm düşünce ve uğraşlarında etik ilkelere uymaya özen gösterir.
X
17
Medya okuryazarlığı gibi alana özgü temel uygulama becerilerini edinip, bu becerileri toplum geneline yayabileceği yöntemleri kullanır.
X
18
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve kullanım bilgisine sahip olmanın yanı sıra, tüm iletişim araçlarını (beden dili, sözlü ve sözsüz iletişim, gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, internet ve diğer bilişim/iletişim teknolojileri vb. gi
X
19
Gelecekteki kariyerini planlayarak buna bağlı öğrenme gereksinimlerini saptar ve gerçekleştirir.
20
Alanıyla ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibidir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş - Anlatım
2 Temel kavramlar Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Yazı ve imge Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Teknik imaj Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Yöntemler: Görsel malzemenin araştırılması Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Yöntemler: Biçimci analiz Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Yöntemler: Göstergebilim Okuma/izleme
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Dijital görsel arşivler Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Alanlar: Bilim ve teknik Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Alanlar: Gündelik hayat Okuma/izleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Projeler - tartışma Proje - taslaklar Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
13 Projeler - tartışma Proje - taslaklar Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
14 Projeler - sunumlar Proje sunumlar Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
15 Genel değerlendirme Okuma/izleme Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma/izleme Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar