DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişime Giriş RTS   115 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ
Dersi Verenler
Prof. Dr.NÜKET ELPEZE ERGEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, iletişim alanındaki genel kavramlar, iletişim türleri ve becerileri konularında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Ders kapsamında iletişim; iletişim türleri, becerileri boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ders içeriği olarak ise, iletişim tanımından başlanarak, iletişim öğeleri, türleri ve ağırlıklı olarak beceriler üzerinde durulmakta, bu çerçevede kişisel/içsel, kişilerarası, kurumsal ve kitle iletişimi ile sözel, yazılı ve sözsüz iletişim becerilerini etkin bir biçimde kullanma yolları vb. iletişim alt dallarına ilişkin konular ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim alanına ilişkin tanımları öğrenerek, temel ve modelleri tanımlar, söz konusu tanımları ve kavramları birbirleriyle ilişkilendirir, eğitim ve iş hayatı boyunca başvuracağı temel iletişim konularını öğrenir.
2) İletişim türlerini (içsel/kişisel, kişilerarası, kurumsal ve kitle) ve becerilerini (sözel, yazılı, sözsüz) öğrenerek, iletişim disiplini ile ilişkili disiplinler arasındaki bağları gözlemler.
3) İletişim sorunlarını tanımlar, analiz eder, çözümler, stratejik düşünme becerisini geliştirir ve fikirlerini bu çerçevede ifade edebilir.
4) İletişim alanına ilişkin öğrendiklerini iş ve sosyal ortamlarda etkin bir biçimde, etik ilkeler çerçevesinde ve gündemi takip ederek kullanıp yönetebilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Dersin Tanıtımı Okuma - Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İletişimin Kavram ve Tanımı Okuma - Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İletişimin Öğeleri ve Süreçleri Okuma - Demiray, U. (1994). İletişim Ötesi İletişim (Meta-Communication). Eskişehir: Turkuaz Yayıncılık. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İletişimin İşleyişi ve İletişim Modelleri Okuma - Erdoğan, İ. (2011). İletişimi Anlamak. Ankara: Pozitif Matbaacılık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İletişim Türleri: Sözlü İletişim Okuma - Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (1990). İletişim ve Toplum: Kitle İletişim Kuramları, Tutucu ve Değişimci Yaklaşımlar. Ankara: Bilgi Yayınevi. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İletişim Türleri: Sözsüz İletişim Okuma - Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram: Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: ERK. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İletişim Türleri: Yazılı İletişim, İletişim Engelleri Okuma - Fıske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Süleyman İrvan (Çev). Ankara: Ark. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma - Gökçe, O. (2006). İletişim Bilimi - İnsan ilişkilerinin anatomisi. Ankara: Siyasal kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Arasınav Okuma - Güngör, N. (2013). İletişime Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi Yazılı Sınav
10 İletişim Boyutları: Kişinin Kendisiyle İletişimi, Kişilerarası İletişim Okuma - Güngör, N. (2011). İletişim - Kuramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletişim Boyutları: Grup İletişimi, Örgütsel İletişim Okuma - Kaya, A. (Edt). (2014). Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 İletişim Boyutları: Kitle İletişimi Okuma - Luft, J ve Ingham, H. (1955). The Johari Window: a graphic model for interpersonal relations. University of California Western Training Lab. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kamusal İletişim ve Kamusal Alan Okuma - Maigret, E. (2014). Medya ve İletişim Sosyolojisi. Halime Yücel (Çev.). İstanbul: İletişim Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İletişimde İkna Okuma - Oskay, Ü. (2014). İletişimin ABC si. İstanbul: İnkılap Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Yeni İletişim Teknolojileri ve Yeni Medya Okuma - Tutar, H. ve Yılmaz, M. K. (2013). İletişim - Genel ve Örgütsel Boyutuyla. Ankara: Seçkin Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma - Tuna, Y. ve Birsen, Ö. ve Erzurum, F... (2012). İletişim. İzlem Vural (edit.). Ankara: Pegem Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar