DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Tarihi RTS   102 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 2. İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak. 3. Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak. 4. İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek. 5. İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. 6. Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek. 7. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 8. İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme yapmanın neden önemli olduğunu ortaya koymak.
Dersin İçeriği
Sözlü kültür/yazılı kültür ayrımı, kağıt, kitap, matbaa, ilk haberleşme sistemleri. Çağdaş gazeteciliğin doğuşu: metelik gazeteleri, haberleşmenin kontrolü, Endüstri Devrimi ve ileti(Fabrika sistemi, yığın üretimi, vb), dünyada ve Osmanlı'da haberleşme, matbaa ve basının kısa öyküsü, Telgraftan günümüze telekomünikasyonun gelişimi (Görsel telgraf, elektrikli telgraf, telefon, vd.), internet ve sosyal medya

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) İletişim tarihi konusunu açıklar.
2) 2) Medyanın tarihsel altyapısı hakkında analiz yeteneği oluşturur.
3) 3) Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkış sürecini ve gelişimini açıklar.
4) 4) Sözlü, el yazmalı, basılı ve elektronik iletişimin tarihçesini açıklar.
5) 5) Kitle iletişim araçlarının toplumsal, siyasal ve kültürel alanlardaki etkilerini açıklar.
6) 6) İletişimin tarihsel gelişim çizgisi içinde araçların dönüşüm ve değişimlerini tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
X
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
X
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
X
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
X
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim tarihine genel bakış Okuma - Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması, çev. Halime Yücel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2001. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 İlk iletişim sistemlerine bakış Okuma - Peter Burke, Gutenberg den Diderot ya: Bilginin Toplumsal Tarihi, çev. Mete Tunçay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Sözlü ve yazılı kültürler üzerine genel bir yaklaşım Okuma - Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel biçim, çev. A.U. Türkbağ, Ankara: Dost Yayınları, 2003. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Basının ortaya çıkması, ilk çağda haberleşme, ortaçağda haberleşme. Okuma - Walter J. Ong, Sözlü ve yazılı kültür: Sözün teknolojileşmesi, çev. Sema Postacıoğlu Banon, İstanbul: Metis Yayınları, 1995. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Basını oluşturan teknik olanaklar. Okuma - Eric J. Hobsbawm, Devrim Çağı, çev. B. S. Şener, Ankara: Dost Yayınları, 2005. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Avrupa'da basın yayın tarihine giriş Okuma - Fernand Braudel, Maddi Uygarlık. Gündelik Hayatın Yapıları, çev. M.A. Kılıçbay, Ankara: İmge Yayınları, 2005. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Türkiye'de basın-yayın organlarının gelişimi Okuma - Frederic Barbier ve Catherine Bertho Lavenir, Diderot'dan İnternete Medya Tarihi, çev. Kerem Eksen, İstanbul: Okuyanus Yayınları, 2001. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Okuma - Haluk Geray, İletişim ve teknoloji: Uluslararası birikim düzeninde yeni medya politikaları, Ankara: Ütopya Yayınları, 2003. Yazılı Sınav
9 Radyo ve Radyo Yayıncılığının Gelişimi Okuma - Jean-Noel Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, çev. Esra Atuk, İstanbul: YKY Yayınları, 1998. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Televizyon ve Televizyon Yayıncılığının Gelişimi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 Medya Kavramına Bakış Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Medya Kavramına bakış (devam) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Yeni medya kavramı Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Yeni medyanın sosyal yaşama etkileri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Güncel tartışmalar Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar