DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle Iletisim Kuramları RTS   207 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özgür İlke ŞANLIER YÜKSEL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. 2. İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak. 3. Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek. 4. Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek. 5. Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak. 6. İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. 7. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek. 8. Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek.
Dersin İçeriği
Kuram ve model kavramları irdelenecek, muhafazakar, eleştirel kuramlar ve kültürel çalışmalar anlatılacaktır. Kitle iletişimi kuramları: Normatif Bireycilik Kuramı, Sistem Kuramı, Eleştirel Kuram, Frankfurt Okulu, Birmingham Okulu, Yapısalcılık anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Kuram ve model kavramlarını tanımlar
2) 2) Otoriter, liberal, sosyalist ve çoğulcu demokratik kuramları açıklar
3) 3) Gelişmeci yaklaşım ile sosyal sorumluluk kuramını açıklar
4) 4) Ana akım kitle iletişim kuramlarını tartışır
5) 5) Frankfurt Okulu temsilcilerinin yaklaşımlarını tartışır
6) 6) Eleştirel medya çalışmalarını açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
X
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
X
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
X
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
X
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında bilgi verilecek, kuram ve model kavramları açıklanacaktır Okuma - İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, 3. bs., Ankara, Erk, 2012 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Otoriter Kuram ve liberal kuram anlatılacaktır Okuma - Raşit Kaya, Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları, 1985 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyalist kuram ve çoğulcu demokratik kuram anlatılacaktır Okuma - Denis McQuail, Sven Windahl, İletişim Modelleri, çev. Konca Yumlu, Ankara: İmge, 2010 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Gelişmeci kuram ve sosyal sorumluluk kuramı anlatılacaktır Okuma - W. J. Severin ve James W. Tankard, İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve KİA'da Kullanımı çev. Ali Atıf Bir, Serdar Sever, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1994 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Muhafazakar okulun kuramları anlatılacaktır (Ana akım yaklaşımlar ) Okuma - Füsun Alver, Gazetecilik Bilimi ve Kuramları, İstanbul: Kalkedon Yay., 2011 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Ana akım iletişim kuramları anlatılacak Okuma - Ünsal Oskay, Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, 5. bs., İstanbul: Der, 2000 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Ana akım iletişim kuramları anlatılacak (Önceki dersin devamı) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Okuma Yazılı Sınav
9 Frankfurt okulu üyelerinden Horkheimer'ın çalışmaları anlatılacaktır Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Frankfurt okulu üyelerinden Adorno'nun çalışmaları anlatılacaktır Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Frankfurt okulu üyelerinin yaklaşımları işlenecektir (E.Fromm /J.Habermas) Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Ekonomi politik yaklaşımlar anlatılacaktır Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kültürel çalışmalar incelenecektir Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hegemonya, ideoloji, temsil kavramları tartışılacaktır Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dersin genel bir değerlendirmesi yapılacak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar