DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinema Kuramları RTS   318 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında, Film Kuramlarının başlangıcından günümüze kadar olan temel yaklaşımlarını her kuramın temel makaleleri etrafında ele alınacak, anlatılacak olan kuramlar örnek filmlerle pekiştirilecek ve verilen ödevlerle öğrencinin kuramsal araştırma yapması da sağlanacaktır. / In the context of this course, the basic approaches to film theory up until today will be examined with the use of the basic articles. The theories will be further exemplified through the screening of films and the homework given within the course will help fortify the theoretical knowledge of the student.
Dersin İçeriği
Dersin içeriği film kuramlarının sınıflanması; film ve gerçek ilişkisi; sinemada biçimcilik-gerçekçilik tartışmaları; sinemada zaman-mekan; auteur kuramı; tür eleştirisi; sinema göstergebilimi; psikanalitik, feminist ve Marksist yaklaşımlar ile alımlama çalışmaları konularını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Film kuramlarının inceleme alanlarını açıklar.
2) Temel film kuramlarını sıralar.
3) Film kuramlarında sinema ve gerçek ilişkisinin nasıl kavramsallaştırıldığını değerlendirir.
4) Teknolojik gelişmelerin film kuramlarında ortaya çıkardığı değişimleri tartışır.
5) Klasik anlatı ile çağdaş anlatı arasındaki farkları karşılaştırır.
6) Seyircinin filmi anlamlandırmasını etkileyen dinamikleri analiz eder.
7) Film çözümlemesinde kullanılan psikanalitik, yapısalcı, göstergebilimsel, feminist ve marksist yaklaşımları tanımlar.
8) Bir filmi, film kuramlarındaki temel yaklaşımlardan en az biri doğrultusunda yorumlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır
X
2
Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur
X
3
İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur
X
4
Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir
X
5
Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir
X
6
Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur
7
Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir
X
8
Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir
X
9
Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır
X
10
İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır
11
Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır
X
12
Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir
13
Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir
14
Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir
15
Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir
16
Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir
17
Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir
X
18
Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir
X
19
Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir
20
Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kuram, Film Kuramlarına giriş Okuma Anlatım
Tartışma
2 Film kuramlarında biçimcilik-gerçekçilik tartışmalarına giriş; sinemada gerçekliğin yeniden üretilmesi fikri ve sanatçının yaratıcı biçimlendirme gücü tartışmalarının açıklanması. Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Biçimci Kuramlar 1: 'Sinema bir dildir' Hugo Munsterberg, Rudolph Arnheim Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Biçimci Kuramlar 2: Balazs, Pudovkin ve Kuleshov. Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Eisenstein'ın biçimcilik yaklaşımı ve çatışmaya (dramatik ilke) dayalı kurgu anlayışı. Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Gerçekçi Kuramlar 1: Andre Bazin: 'Sinema gerçeğin optik ve mekanik yeniden üretimidir': Mise en scene ve alan derinliği. Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Gerçekçi Kuramlar 2: Kracauer: Fiziksel Gerçekliğin Kurtarılması ve Hafif Anlatı. Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Geleneksel ve Çağdaş Anlatı: Godard. Deleuze ve Zaman-İmge Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Auteur Kuram ve Eleştiri: 'Yaratıcı yazar olarak yönetmen ve Andrew Sarris' Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Sinema Göstergebilimi: Saussure ve Pierce'dan C. Metz'e Okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Sinema ve Psikanaliz: Freud, Lacan ve Zizek Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Feminist Film Kuramı ve Eleştirisi: Mulvey, Kaplan, Gledhill. Okuma Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
14 Tür Kuramları ve Eleştirisi: 'Tür, türsellik ve kip olarak melodram sinemasına bir bakış' Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sinema İzleyiciliği: Alımlama Araştırmaları Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar