DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikokimya * CKZ   204 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikokimyasal sistemleri tanımlar ve hal değişkenleri yardımıyla hal denklemlerini oluşturur. İdeal ve gerçek gazları, karışımları, faz diyagramlarını bilir. Tepkime hızlarını yorumlar.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, sistem ve hal değişkenleri. Hal fonksiyonlarının özellikleri, ideal gaz yasaları, ideal gaz karışımları. Gerçek gazlar, Moleküler Arası Etkileşimler, ideal gaz varsayımından sapmalar, sıcaklık, bastıra bilme faktörü, gerçek gazların hal denklemleri, gerçek gaz denklemi. Kinetik gaz kuramı, enerji ve hız dağılımları, kinetik kuramdan çıkarılan sonuçlar. İç enerji tanımı, iç enerjinin hacim ve sıcaklık ilişkisi, enerjinin basınç, sıcaklık ilişkisi. Karışımlar, kısmi özellikler, kimyasal potansiyel. Faz Kuralı, İdeal Karışımların termo dinamiği, Nernst dağılma yasası, ekstraksiyon. Raoult, Henry ve Dalton yasaları, absorpsiyon-desorpsiyon, İki bileşenli karışımların faz diyagramları, destilasyon. Katı-Sıvı dengeleri, sayısal özellikler, elektrolit olmayan gerçek karışımlar, kısmi fügasite katsayısı. Sıvı ve katı haldeki gerçek karışımlar, aktiflik ve aktiflik katsayılarının hesaplanması. Kısmen karışan sıvıların faz diyagramları, sıvı-katı ve katı-katı dengelerin faz diyagramları, ötektik, peritektik, distektik dönüşümler, üç bileşenli sistemler. Elektriksel kavramlar, elektrolit çözeltiler, iletkenlik Kuramı, elektrolitik iletkenlik, iyon hareketliliği ve taşıma sayıları. İletkenlik, öz iletkenlik, öz direnç, iyonik hareketlilik, iletkenlik ölçüm uygulamaları, yayınım, iyonik denge. Kimyasal kinetik, tepkime hız kuramları, çözelti içindeki tepkimeler, karmaşık tepkimelerde kinetik

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
X
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
X
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
X
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
X
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
X
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
X
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
X
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
X
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, kimyanın temel yasaları, sistem ve hal değişkenleri. Kaynak incelenmesi
2 Hal fonksiyonlarının özellikleri, ideal gaz yasaları, ideal gaz karışımları Kaynak incelenmesi
3 Gerçek gazlar, Moleküler Arası Etkileşimler, ideal gaz varsayımından sapmalar, Boyle sıcaklığı, bastırılabilme faktörü, gerçek gazların hal denklemleri, Van der Waals denklemi. Kaynak incelenmesi
4 Kinetik gaz kuramı, Maxwell-Boltzman enerji ve hız dağılımları, kinetik kuramdan çıkarılan sonuçlar. Kaynak incelenmesi
5 İç enerji ve entalpi tanımı, iç enerjinin hacim ve sıcaklık ilişkisi, entalpinin basınç, sıcaklık ilişkisi. Karışımlar, kısmi molar özellikler, kimyasal potansiyel. Kaynak incelenmesi
6 Faz Kuralı, İdeal Karışımlarda termodinamik, dağılma yasası Kaynak incelenmesi
7 Raoult, Henry ve Dalton yasaları, absorpsiyon-desorpsiyon, İki bileşenli karışımların faz diyagramları, destilasyon. Kaynak incelenmesi
8 Ara sınav kaynaklar ve ders notları
9 İki bileşenli karışımların faz diyagramları, destilasyon. Kaynak incelenmesi
10 Katı-Sıvı dengeleri, sayısal özellikler, elektrolit olmayan gerçek karışımlar, kısmi fügasite katsayısı. Kaynak incelenmesi
11 Sıvı ve katı haldeki gerçek karışımlar, aktiflik ve aktiflik katsayılarının hesaplanması. Kaynak incelenmesi
12 Kısmen karışan sıvıların faz diyagramları, sıvı-katı ve katı-katı dengelerin faz diyagramları, ötektik, peritektik, distektik dönüşümler, üç bileşenli sistemler. Kaynak incelenmesi
13 Elektriksel kavramlar, elektrolit çözeltiler, Debye- Hückel Kuramı, elektrolitik iletkenlik, iyon hareketliliği ve taşıma sayıları. İletkenlik, öz iletkenlik, özdirenç, iyonik hareketlilik, iletkenlik ölçüm uygulamaları, difüzyon, iyonik denge Kaynak incelenmesi
14 Kimyasal kinetik, tepkime hız kuramları, çözelti içindeki tepkimeler, karmaşık tepkimelerin kinetiği Kaynak incelenmesi
15 Final kaynaklar ve ders notları
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fizikokimya, Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara.Fizikokimya, Peter Atkins, Bilim Yayınevi, 2013, Ankara.Fizikokimya, Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.