DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş 1 BAC   101 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gayri safi milli hasıla oluşumundan başlayarak kamunun ekonomiyi nasıl yönlendirdiği sorusuna cevap aramaktır. Toplam talep ve arz, büyüme, büyümeyi sağlayacak iki önemli araçtan birisi olarak para, paranın ekonomide oynadığı rol, kamu ve maliye politikası enflasyon ve işssizlik konuları ile politika seçenekleri irdelenecektir.
Dersin İçeriği
Ana Kavramlar ve Temel Sorunlar, Fiyat Teorisine Giriş, Talep Yasası ve Özellikleri,Arz Yasası ve Özellikleri, Tüketici Teorisi ve Temel Kavramlar,Üretici Teorisi,Firma Teorisine Giriş, Tam Rekabet Piyasası, Aksak Rekabet Piyasası,Monopol, Monopollü Rekabet Piyasası, Oligopol, Gelir Dağılımı Politikası

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat bilimine ilişkin ana kavramlar ve temel sorunları tanımlar
2) İktisat biliminin temel uğraşı alanlarını ve metodolojisini öğrenir
3) İktisat biliminin temel dallarını makro-mikro düzeyde öğrenir
4) Fiyat teorisi, talep yasası ve özellikleri ile arz yasası ve özelliklerini anlar
5) Tüketici teorisi ve üretici teorisini kapsamlı olarak anlar
6) Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilir
7) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir
8) Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilir
9) Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurabilir, çözebilir ve yorumlayabilir.
10) Bilgisayar programlarını kullanabilir, sentez yapabilir, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilir.
11) İktisadi analiz yöntemlerini uygulayabilir.
12) Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapabilir, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinir.
13) Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar.
14) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirebilir
15) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Kavramlar ve Fiyat Teorisine Giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
2 Talep ve Arz Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
3 Kısmi Piyasa Dengesi, Arz ve Talebi Etkileyen Faktörler Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
4 Esneklik uygulamaları ve Tüketici Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
5 Fayda (Kardinal Yaklaşım),Fayda (Ordinal Yaklaşım) Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Tüketici Dengesi, Üretici Teorisi ve Üretim Fonksiyonu Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Optimal Faktör Bileşimi, Maliyet Analizi ve Fiyat Teorisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kar maksimizasyonu, Tam Rekabet Piyasası ve Aksak Rekabet Piyasası Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Monopol, Monopson, Çift Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Üretim Faktörleri Fiyat Analizi ve Üretim Faktör Fiyatlaması Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Emek ve Ücret; Toprak ve Rant Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Sermaye ve Faiz; Girişim ve Kar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Gelir Dağılımı, Kentleşme ve Çevre Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kitaplar