DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etkin İletişim Kurma Teknikleri BAC   107 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yelda TEKGÜL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiEMEL YÜCEL1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Etkin İletişim Kurma Teknikleri dersi, iletişimin toplumsal yaşamdaki önemi, işleyişi ile ilgili temel bilgileri, kavramları ve kuramsal tartışmaları vermeyi amaçlayan bir derstir. Bu dersle iletişim eğitimi gören ve iletişim alanında meslek sahibi olmayı planlayan gençlerin, iletişimin işleyişi hakkında bilgilenecekleri ve entelektüel yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri bir akademik ortama adım atmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etkin İletişim Kurma Teknikleri dersi, İletişim süreci, İletişim biçimleri, Kitle iletişim kuramları, Seçici dikkat, seçici algılama, tutumlar, Kitle iletişim araçları, Tarihsel gelişim: yazıdan internete, Ses ve görüntünün çekiciliği: Sinema-Radyo-Televizyon, Popüler kültür ve Kültürel Çalışmalar, İletişim Bilimleri Araştırma yöntemleri, Haberler, Reklamlar ve Büyük Medya Endüstrisi, Ulusal ve global iletişim sistemleri, Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği gibi konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplumsal İletişimin araçsal (Radyo, Televizyon, Sinema, Reklamcılık, Halkla İlişkiler, Gazetecilik gibi) ve amaçsal (Kamusal Alan, Kamuoyu, Kültürel Üretim Alanları, Yurttaş Katılımı, Popüler Kültür vb.) alanlarıyla ilgili temel oluşturacak bilgiye sahi
2) Alandaki temel kavramlardan haberdar olur.
3) İletişim kavramına disiplinlerarası bir perspektifle yaklaşır.
4) Birey, grup, kitle, kurum ya da farklı kültürlerde iletişimin her yönüyle nasıl işlediği açıklayabilir.
5) Bilimsel bilgi ve yöntemi bilimsel olmayandan ayırdedebilir.
6) Öğrenci iletişimin toplumdaki önemi ve işleyiş süreci ile ilgili temel kavramları bilerek karşılaştırmalı olarak yorumlayabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin tanıtımı, toplumsal iletişime giriş İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
2 İletişim süreci, kodlar, mesajlar ve anlamlar İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
3 İletişim biçimleri (sözel-sözel olmayan-tek kişilik-kişiler arası-kitlesel) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
4 Kitle iletişim kuramları (Medya bize ne yapıyor Biz medyayla ne yapıyoruz) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
5 Seçici dikkat, seçici algılama, tutumlar (sosyal psikoloji) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
6 Kitle iletişim araçları ve toplum (neler kitle iletişim araçlarıdır) İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
7 Tarihsel gelişim: yazıdan internete İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav
9 Ses ve görüntünün çekiciliği: Sinema-Radyo-Televizyon İlgili konunun okunması Ödev Anlatım
Tartışma
10 Popüler kültür ve Kültürel Çalışmalar İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
11 İletişim Bilimleri Araştırma yöntemleri İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
12 Haberler, Reklamlar ve Büyük Medya Endüstrisi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
13 Ulusal ve global iletişim sistemleri İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
14 Medya ve Etik: iletişim etiği ve meslek etiği İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
15 Genel değerlendirme İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınava yönelik çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar