DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Vergi Hukuku BAC   409 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vergi hukuku prensiplerini öğrenerek, uygulamada meydana gelen ihtilafların çözümüne ilişkin düşünsel gücü artırmak.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğini; vergi hukukunun kaynakları, mükellef ve vergi sorumlusu, mükellefin ödevleri, süreler, vergi idaresi ve vergi denetimi, vergilendirme sürecinden oluşmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Vergilemenin anayasal dayanağını açıklar.
2) Mükellefi tanımlar.
3) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, vergi uyuşmazlıklarını çözme yollarını kavrar.
4) Öğrenci vergileme süreci hakkında bilgi sahibi olur.
5) Vergi suç ve cezaları konusu kavrar, sorunları çözer.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vergi Hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemi içindeki yeri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
2 Vergi hukukunun yasama organından doğan kaynakları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
3 Vergi hukukunun yürütme ve yargı organından doğan kaynakları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
4 Vergi hukukunun zaman, yer ve anlam bakımından uygulanması Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
5 Verginin tarafları: Vergi idaresi ve vergi mükellefi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
6 Verginin tarafları: Vergi idaresi ve vergi mükellefi Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
7 vergi sorumluluğu Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
8 Ara Sınav Sınav Hazırlık Yazılı Sınav
9 Mükellefin hak ve ödevleri Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
10 Vergi hukukunda süreler Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
11 yoklama, inceleme, arama, bilgi toplama Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
12 Vergilendirme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
13 Vergilendirme süreci: Verginin tebliği, tahakkuku ve tahsili Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
14 Vergi suç ve cezaları Belirtilen kitapların ilgili bölümleri Anlatım
15 Vergi suç ve cezaları, final Belirtilen kitapların ilgili bölümleri, Sınav Hazırlık Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar