DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Borçlar Hukuku BAC   216 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali DEMİRBOĞA
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiDURSUN ALİ DEMİRBOĞA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Borçlar Hukuku hakkında genel bilgiler Borcu doğuran kaynakların genel olarak incelenmesi, Haksız fiilin unsurları ve uygulamadan örneklerin öğrenciye sunulması, Sebepsiz zenginleşme ile ilgili temel bilgilerin verilmesi.
Dersin İçeriği
Hukukun genel kavramlarını ve kaynaklarını öğrenir, hak kavramını öğrenir, iyiniyet ve dürüstlük kavramlarını anlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Borçlar hukuku hakkında genel bilgiye sahip olur
2) Borcu doğuran kaynakları öğrenir
3) Haksız fiil ve uygulaması hakkında bilgi edinir
4) Borçlarla ilgili hukuki sorunları tahlil edebilme becerisini kazanır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Borçlar hukukunun genel olarak hukuktaki yeri, gelişimi, kurumsallaşması ve önemi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
2 Borç kavramı, borcun konusu ve tarafları, Borçlar hukukuna egemen olan ilkeler Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
3 Borç ve Sorumluluk: Sorumluluk kavramı, Tam/Eksik borçlarda sorumluluk Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Hukuki işlemden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Sözleşme ve kuruluşu Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Sözleşmenin geçerlilik koşulları, Sözleşmenin geçersizliği Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Temsil, Sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Haksız fiilden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Borçların ifası, borcun yenilenmesi, Alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Takas, Zamanaşımı savunması, İbra Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
13 Alacaklı veya borçlu sayısında fazlalık, şarta bağlı borçlar, cezai şart Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Alacağın temliki, borcun yüklenmesi Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Konuların tekrarı Okuma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Dönem sonu sınavı Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar