DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İcra İflas Hukuku BAC   422 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencinin uluslararası ticaret konusunda yapılan araştırmaların temel sonuçlarını değerlendirebilecek yeteneklerini geliştirmeyi ve serbest ticaret, korumacılık ve ticari bütünleşmeler ile ilgili politika konularına yöneltmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Karşılaştırmalı üstünlükler, ticaretten kazançlar, uluslararası ticaretin nedenleri ve sonuçları, tercihli ticaret bölgeleri, ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticaret kurumları dersin temel konularıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İflas hukuku sistemini öğrenilmesi
2) İflas yollarının öğrenilmesi
3) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yolu ile yeniden yapılandırılmasını öğrenilmesi
4) Konkordatonun öğrenilmesi
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak cebri icra hukuku ve amacı, Cebri icra türleri ve cebri icra organları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Genel haciz yoluyla takip ve ödeme emri, ödeme emrinin kesinleşmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 İtirazın iptali davası menfi tespit ve istirdat davaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Haciz aşaması ve haczin yapılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Hacze iştirak, istihkak davaları ve kambiyo senetlerine özgü haciz yolu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Paraya çevirme ve tasınır malların satılması, Taşınmaz malların satılması Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Borç ödemeden aciz vesikası, pratik çalışmalar Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Genel olarak ilam ve ilamlı icranın dayanakları, alacak türlerine göre ilamlı icra takibi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip, gayri menkul rehninin paraya çevrilmesi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 İflas nedenleri ve iflasa tabi kişiler Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 İflas yolları ve genel iflas yolu, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Doğrudan doğruya iflas halleri ve iflasın hukuki sonuçları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 İflasın sona ermesi, konkordato hukuku Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 İflasın sona ermesi, konkordato hukuku Konunun ilgili kaynaklardan okunması Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar