DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş 2 BAC   162 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, gayri safi milli hasıla oluşumundan başlayarak kamunun ekonomiyi nasıl yönlendirdiği sorusuna cevap aramaktır. Toplam talep ve arz, büyüme, büyümeyi sağlayacak iki önemli araçtan birisi olarak para, paranın ekonomide oynadığı rol, kamu ve maliye politikası enflasyon ve işsizlik konuları ile politika seçenekleri irdelenecektir.
Dersin İçeriği
Makro ekonomi akımı ve temel modeller, Milli Gelir hesapları, Milli Geliri Belirleyen Faktörler, Denge Milli Gelirin belirlenmesi, Milli Gelir ve Fiyatlar genel Düzeyi, Paranın Özellikleri, Paranın Makro ekonomideki Rolü, Para ve Mal Piyasasında eşanlı denge, Merkez Bankası ve İşlevleri, Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisadi yaklaşım kavramını açıklar.
2) Gayri safi milli hasıla, değişik tanımları, bunları oluşturan elementleri ve amaçlarını bilir.
3) İktisadi büyümenin önemini kavrar. Bunun için toplam arz ve talep kavramlarını değişik iktisadi görüşler altında inceler. Enflasyon ve işsizlikle ilgili temel kavramları öğrenir.
4) Büyümeyi ve iktisadi istikrarı sağlamada para ve maliye politikalarının rollerini anlar.
5) Analitik düşünebilme, değişik iktisadi kavramları bir arada analiz ederek üçüncü kişilere anlatabilme becerisi kazanır.
6) Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilir.
7) Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro ekonomiye genel bakış Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Temel makro ekonominin sorunları Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Milli gelir kavramına giriş Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
Problem Çözme
4 Gelir, fiyatlar genel düzeyi, istihdam ilişkileri Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
5 Gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
6 Toplam harcamaların gelir düzeyini belirlemesi Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
7 Milli gelir, toplam talep ve toplam arz Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kamu bütçesi ve maliye politikası Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
10 Para ve bankacılık Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
11 Para teorisi ve politikası Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
12 Enflasyon Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
13 Uluslararası Ticaret Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
14 Güncel makroekonomik sorunlar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar