DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kamu Maliyesi BAC   317 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Başak Gül AKAR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BAŞAK GÜL AKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kamu ekonomisi disiplinine giriş yaparak piyasa başarısızlıklarının nedenlerini mikro ve makro analiz yöntemiyle açıklamak dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği
Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik Perspektiften Bakış, Kurumsalcı İktisat Kamu Kesiminin Yapısı, Bileşimi ve Büyüklüğü, Piyasa Ekonomisin İşleyiş Modeli, Ekonomide Etkinlik ve Adalet Kavramları, Toplumsal Fayda ve Maliyetlerin Ölçülmesi, Piyasa Aksaklıkları ve Devletin Rolü, Kamu Malları, Dışsallıklar, Doğal tekeller, regülasyon ve özelleştirme, Ekonomide Gelir Dağılımı ve Gelirin Yeniden Dağılımı Politikaları, Vergilemede Adalet ve Etkinlik

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş iletişim araç, yöntem ve süreçlerini kullanarak farklı kaynaklardan veri toplar ve yorumlar.
2) Kamu ve özel sektörün ekonomideki rolü, piyasa ekonomisi ve kamu sektörünün işleyiş süreçlerini anlar ve açıklar.
3) Temel bilgisayar bilgi ve becerilerine sahip olarak, mesleki alanda bu bilgileri kullanır.
4) Sayısal ve istatistiki verileri toplar, analizi ve yorumunu yapar
5) İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar;kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade eder
6) Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranır
7) Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
8) Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
9) İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10) Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
11) Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 KAMU EKONOMİSİ DİSİPLİNİNE TARİHSEL VE ANALİTİK BİR PERSPEKTİFTEN BAKIŞ Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 KAMU KESİMİNİN YAPISI, BİLEŞİMİ VE BÜYÜKLÜĞÜ Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 PİYASA EKONOMİSİNİN ETKİNLİK MODELİ:EKONOMİDE ETKİNLİK VE ADALET KAVRAMLARI Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri
4 TOPLUMSAL FAYDA VE MALİYETLERİN ÖLÇÜLMESİ Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 KAMU MALLARI I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 KAMU MALLARI II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
7 DIŞSALLIKLAR I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 DIŞSALLIKLAR II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 DOĞAL TEKELLER, REGÜLASYON VE ÖZELLEŞTİRME I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 DOĞAL TEKELLER, REGÜLASYON VE ÖZELLEŞTİRME II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
12 KAMU TERCİHİ TEORİSİ Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 EKONOMİDE GELİR DAĞILIMI VE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI POLİTİKALARI I Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 EKONOMİDE GELİR DAĞILIMI VE GELİRİN YENİDEN DAĞILIMI POLİTİKALARI II Belirtilen kitapların,makalelerin ilgili bölümleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tekrar Ders kitaplarını ve notlarını okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar