DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri BAC   423 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Murat İsmet HASEKİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste bilimsel araştırma yöntemi, bilgi toplama, işleme ve değerlendirmede temel ilkelerinin öğretimi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma yöntemi, bilgi toplama, işleme ve değerlendirme, sosyal bilimler alanındaki teknikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma alanında kullanılan terimlerin öğrenimini sağlar.
2) Bilimin ve bilimsel araştırmanın niteliklerini öğrenmeyi sağlar.
3) Bir bilimsel araştırmanın bölümlerini ve bu bölümlerin araştırma içindeki işlevini öğretir.
4) Bilimsel yöntemi ve bilimsel bir araştırmada kullanılan yöntemleri öğretir.
5) Bilimsel bir raporun nasıl yazıldığını öğretir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel yöntem ve bilim felsefesi İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bilimsel araştırma süreci ve araştırma sorunsalını belirleme İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Araştırmanın kavramsal çerçevesi İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kuram, model, hipotez, değişken ve işletimselleştirme İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Araştırma tasarımı: araştırma desen ve yöntemlerinin sınıflandırılması İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Araştırma evreni ve örnekleme İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İşletimsel tanımlama ve ölçme İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Veri toplama teknikleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Veri işlemeye hazırlık, temel istatistiki ölçütler ve analiz türleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Nicel Veri Analizleri: Hipotez Testleri İlgili bölümü okuma
12 Nicel Veri Analizleri: Korelasyon ve Regresyon Analizleri İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Keşfedici Faktör Analizi İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Güvenilirlik Analizi İlgili bölümü okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Yapısal Eşitlik Modellemesi İlgili bölümü okuma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar