DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Ticaret BAC   414 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İpek KOCA BALLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders öğrencinin uluslararası ticaret konusunda yapılan araştırmaların temel sonuçlarını değerlendirebilecek yeteneklerini geliştirmeyi ve serbest ticaret, korumacılık ve ticari bütünleşmeler ile ilgili politika konularına yöneltmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı uluslararası ticaret konusunda bakış açısı sağlamaktır. Bu sebeple uluslararası ticaretin temel unsurlar bu dersin kapsamı dahilinde olacaktır. Bu bağlamda karşılaştırmalı üstünlükler, ticaretten kazançlar, uluslararası ticaretin nedenleri ve sonuçları, tercihli ticaret bölgeleri, ticaret anlaşmaları ve uluslararası ticaret kurumları dersin temel konularıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası Ticaret alanında teorik ve uygulamalı düzeyde ileri derecede bilgi sahibi olmak, bu bilgileri kullanabilir.
2) Uluslararası Ticaret ve Ekonomi ile ilgili temel kavram, fikir ve verileri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, eleştirel ve analitik bakış açısı ile yorumlayabilmek ve ekonomik olay ve gelişmelerle ilişkilendirerek değerlendirebiilr.
3) Uluslararası Ticaret ile ilgili konularda düşünce, yorum ve değerlendirmelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
4) Güncel sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı nitel ve nicel verilerle desteklenmiş çözüm önerileri geliştirebilir.
5) Uluslararası Ticaret kavramı ile bağlantılı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının, nasıl işlediğini anlamak ve bu alandaki süreklilikleri ve değişiklikleri tespit edebilir.
6) Yerel, bölgesel (örneğin Avrupa Birliği ve Orta Doğu) ve küresel gelişmeleri politik ekonomik açıdan tanımlayabilmek, takip edebilmek ve bu gelişmeler arasında ilişki kurabilir.
7) Uluslararası Ticaret ile ortak çalışma içerisinde olan disiplinlere (örneğin; iktisat, hukuk, finans, uluslararası işletme vb) ilişkin temel bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri kullanabilir.
8) Uluslararası Ticaret, Küreselleşme ve Finansman sistemleri ile ilgili İngilizce yayın ve araştırmaları izleyebilmek ve meslektaşları ile uluslararası alanda iletişim kurabilir.
9) İkinci bir dili (İngilizce, Rusça ya da Arapça) orta düzeyde kullanabilir.
10) Veri toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
11) Uluslararası ticaret konularını ekonomi ve hükümet politikaları çerçevesinde açıklayabilir.
12) İşlenen konular üzerinde rapor yazabilecektir.
13) Uluslararası ticaret ve yatırım fırsatlarını kuramsal bakış altında değerlendirebilecektir.
14) Uluslararası ticaret fırsatlarını tarihsel bakış ve etkiler altında analiz edebilecektir.
15) Uluslararası ticaret ve girişimcilik konularına vakıf olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Ticaret Dersine Giriş Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ticaretin Kazançları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İthalat Ülkelerinin Ticaret Politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 İhracat Ülkelerinin Ticaret Politikaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Ticarete Yönelik Engeller Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri: GATT ve WTO Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 İmtiyazlı Ticaret Anlaşmaları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Ticaret ve Çevre Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Uluslararası Ticaret İşlemlerinin Finansmanı Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 INCO Koşulları Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Global Ekonomide Rekabetçilik Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Pazarlama Araçları ve Uluslararası Ticaret Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Uluslararası Pazarlama: Fırsatların Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uluslararası Pazarlama: Fırsatların Analizi Konunun ilgili kaynaklardan okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar