DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portföy Yönetimi BAC   418 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel YÜCEL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, finansal araçları tanıtmak, bunun yanında portföy konusundaki teorik ve pratik bilgileri aktararak derste bir portföy oluşturarak, gelecekte de portföy yöneticisi olmaya yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Genel olarak portföy kavramının, portföy teorileri ve konuya ait istatistiksel alt yapının öğrenilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Portföy kavramını tanımlar ve Geleneksel portföy teoremini kavrar
2) Portföy getiri ve varyansını hesaplar
3) Sermaye Varlıkları fiyatlama modeli ile hisse senedi getirilerini hesaplar
4) Tekli ve çoklu indeks modellerini açıklar ve Arbitraj fiyatlama kuramını açıklar
5) Çeşitli performans ölçütleri ile portföy performansını ölçer
6) Aktif-pasif portföy yönetim şekillerini ayırt eder
7) Portföy oluştururken uluslar arası çeşitlendirme yapabilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümünün okunması ve IMKBnin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiyedeki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması Anlatım
Soru-Cevap
2 Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5 bölümünün okunması ve Türkiyedeki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması Anlatım
Soru-Cevap
4 Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için) Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması Anlatım
Soru-Cevap
5 Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
6 Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi, hisse senedi risk primi, beta Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması Anlatım
Soru-Cevap
7 SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması Anlatım
Soru-Cevap
10 Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması Anlatım
Soru-Cevap
11 Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
12 Aktif-pasif portföy yönetimi Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi. Anlatım
Soru-Cevap
13 Uluslar arası çeşitlendirme Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Portföy sunumları Portföy sunumları Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Final Sınavı Final sınavı için hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl sonu sınavı için hazırlık Soru-Cevap
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar