DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletmeye Giriş KON   113 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç BALLI
Dersi Verenler
Doç. Dr.MURAT İSMET HASEKİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı; İşletme yönetimi alanında yeni öğretim almaya başlayan öğrencilere, alanın temel kavramlarını tanıması, istihdam için işletme faaliyetlerinin geçerli bir çalışma alanı olarak görmesi, hızlı değişen işletme bilimi alanındaki gelişmeleri açıklayabilmesi, işletmecilik rollerini ve bunların işletme başarısındaki etkilerini değerlendirebilmesi için gerekli yetiyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Dersin temel içeriği; İşletme biliminin temel felsefesi, kavramları ve pratik uygulama araçları ile ilgili bilgileri öğrencilere aktararak işletmeyi kurma ve yönetme becerisini geliştirmektir. Bu sonuçları elde edebilmek için dinamik bir çevrede risk almasının ve kar etmenin yolları; ekonominin işletmeyi nasıl etkilediğini kavramaya yönelik yetilerin geliştirme yöntemleri; küresel pazarda nasıl iş görüleceğinin ilkeleri, ahlaki ve toplumsal sorumluluk davranışlarını geliştirme imkanları; değişik nitelikte işletme sahipliği; işletme yönetimi ve üretim yönetimi gibi konular ders programına dahil edilmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletmenin temel işlevlerini açıklama, işletmelerin kuruluş çalışmalarını açıklama, işletmecilikle ilgili temel kavramları tanımlama, işletmenin tüm fonksiyonlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
2) İşletme yönetimi alanının temel kavramlarını açıklar.
3) Çeşitli işletme kuruluşlarının oluşmasına ilişkin bilgileri gerçek hayatta uygulayabilir.
4) Ahlaki ve toplumsal sorumluluğa ilişkin davranışları sergiler.
5) Küçük bir işletme kurabilmek için basit bir fizibilite raporu hazırlar.
6) Küreselleşme olgusunun işletmeler üzerindeki etkisini doğru ilişkilendirir.
7) Çalışma hayatında çalışanlara yetki veren bir liderlik niteliği sergiler.
8) İşletme yönetimi uygulamasında yönetim eğitiminin pozitif etkisini yansıtır.
9) Çalışma hayatında planlama örgütleme, yönlendirme ve denetleme uygulamalarını yapar.
10) İşletme kuruluşlarında pozitif insan kaynakları yönetimi prensiplerini uygular.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme İle İlgili Temel Kavramlar, Ekonomik Sistemler, Üretim Faktörleri. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
2 Amaç Kavramı, İşletmenin Amaçları, Performans Ölçütleri ve Çevresi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
3 İşletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerde Büyüme. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
4 Kuruluş Yeri Kavramı ve Önemi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
5 İşletme ve Çevresi, İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk, İşletme İçi Ahlak Kuralları. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
6 Uluslararası İşletmecilik, Küreselleşme Olgusu, Uluslararası Organizasyonlar. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
7 Ara Sınav. Sınava Hazırlık.
8 Yönetim Tanımı, Yönetim Düşüncesinin Gelişmesi, Yönetimde Hiyerarşi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
9 Yönetim Fonksiyonları, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
10 İnsan Kaynakları Yönetimi, İşçi - İşveren İlişkileri, Motivasyon, İletişim, Liderlik. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
11 İşletme Fonksiyonları, Üretim Yönetimi, Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
12 Pazarlama Yönetimi. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
13 Muhasebe Kavramı. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
14 Finansal Yönetim Kavramları, Sermaye Piyasası Kavramı. Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
15 Halkla İlişkiler Kavramı ve İlkeleri Kitapta ilgili bölüm okuma. Anlatım
Tartışma
Proje / Tasarım
16-17 Final Sınavı. Sınava Hazırlık.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Temel İşletmecilik Bilgisi, Hüseyin ÖZGEN, Azim ÖZTÜRK, Azmi YALÇIN.