DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm ve Çevre KON   383 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oya YILDIRIM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OYA YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDENİZ BOZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları öğretmek, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemini öğretmek.
Dersin İçeriği
Turizmin dünyada ve Türkiye de gelişimi, çevre ve çevresel değerler, çevresel değerler üzerinde oluşan kirlilik, çevre ekonomisi, turizmin çevre ile ilişkisi, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir turizm politikası ve planlamasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre, ekoloji kavramlarını tanımlar, çevrenin boyutlarını açıklar
2) Çevre ekonomisi, Optimal Kirlilik Düzeyi kavramlarını açıklar, çevre eğitiminin amacını anlar
3) Sosyo-kültürel, politik, ekonomik, teknolojik ve fiziksel açıdan turizm ve çevre ilişkisini açıklar
4) Ekoturizm, kültür turizmi, kırsal turizm gibi turizm çeşitlerinin oluşmasında çevrenin etkisini açıklar
5) Sürdürülebilir kalkınma kavramını tanımlar, Stockholm Konferansı, Rio Konferansı ve Gündem 21
6) Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm kavramlarını açıklar
7) Turizm işletmelerinde çevre koruma faaliyetlerini açıklar
8) Vize
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
X
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
X
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
X
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
X
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
X
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
X
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
X
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım
X
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkın
X
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında to
X
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
X
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
X
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebil
X
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
X
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve de
X
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre kavramı ve çevreye ait temel kavramlar (Ekoloji vb.), çevresel değerler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
2 Çevre ekonomisi ve çevre eğitimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
3 Turizm ve çevre ilişkisi (sosyo-kültürel, politik, ekonomik, teknolojik ve fiziksel açıdan) web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
4 Turizm türlerinin oluşumunda çevrenin etkisi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
5 Kalkınma ve çevre, sürdürülebilir kalkınma, çevre koruma faaliyetleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
6 Sürdürülebilir turizm politikası ve planlaması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
7 İşletmeler ve çevre web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Çevre yönetimi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
10 Konaklama endüstrisi ve çevre web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
11 Konaklama tesislerinde çevresel faaliyetler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
12 Seyahat ve tur operatörü işletmeciliğinde çevresel değerlerin önemi ve korunması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
13 Korunan alanlar sistemi ve turizm web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
14 Turizm ve yeşil pazarlama web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
15 Dünya web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar