DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği VET   127 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlarda yardım çağırma ve yardım gelene kadar yapılabilecek ilaçsız uygulamaların öğretilmesi
Dersin İçeriği
Yetişkin, Bebek ve Çocuklarda İlkyardım, Temel Yaşam Desteği, ve Tam otomatik external defibrillatör kullanıcısı uygulamalı eğitimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşamı tehlikeye düşüren acil durumlar nelerdir.
2) Acil Durumlarda yardım çağırma ve organizasyon yeteneğikazanma
3) Kendinikoruma, hasta/yaralıyıkoruma ve önlem alabilme
4) Hasta/yaralıyı değerlendirme
5) Etkin ilkyardım uygulayabilme yeteneği kazanılması
6) Derssırasında yapılacak uygulamalar ile ilkyardım el becerisikazanabilmek
7) Hasta/yaralıya zarar vermeyi engellemek
8) Kalp krizini anlamak ve önlem almak
9) OtomatikEksternal Defibrillatör nedir ve nasıl uygulanır
10) Yetişkinlerde TemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak
11) Çocuklarda TemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak. 1
12) BebeklerdeTemelYaşam Desteğive uygulamalrı ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak.
13) Yetişkinlerde, Çocuklarda ve Bebeklerde OtomatikExternal Defibrillatör uygulamaları ile öğrenim becerisini uygulama düzeyinde kazanmak.
14) Heimlichmanevrasıve tıkanma ilkyardımı, şokve koma pozisyonları uygulamaları
15) Hastaneden ve SağlıkYardımından Uzak Durumlarda Acil Doğumlarda Anneye ve Bebeğe Yardım Edebilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1 Yaşamı tehlikeye dusuren tıbbiaciller Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif Anlatım
Rol Oynama
Beyin Fırtınası
2 2 İlkyardım nedir Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
3 3 Yaşam Zinciri Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif Anlatım
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 4 İnsan vücudu ve sistemleri Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Grup Çalışması
5 5 Havayolu tıkanıklıklarıve ilkyardımı, Heimlichmanevrası uygulaması Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
6 6 Şokve Koma nedir. Şokve koma pozisyonu uygulamaları Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
7 7 Kalp Krizinianlamakve erkenmudahale Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
8 Ara Sınav Yazılı ve uygulamalı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 9 Yetişkinlerde Kalp Akciğer canlandırması uygulamaları Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
10 10 Cocuklarda Kalp Akciğer canlandırması uygulamaları Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
11 11 Bebeklerde Kalp Akciğer canlandırması uygulamaları Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
12 12 Otomatik external defibrillator uygulaması Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
13 13 European Resuscitation Council Course Management System Online Eğitimi Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
14 14 Diğer ilkyardım uygulamaları (Kanama, Kırık, Yanık, Boceksokmasıvd) Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
15 6 Hastaneden ve Sağlık Yardımından Uzak Durumlarda Acil Doğumlarda Anneye ve Bebeğe Yardım Edebilme- Uygulamaya uygun kıyafet ile derse gelmeli, rahat, sportif
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı ve uygulamalı sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar