DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hayvan Refahı VET   217 3 1 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSİNAN KANDIR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin çiftlik hayvanlarının davranış kalıplarını ve bunalrı etkileyen faktörleri anlamaları. Hayvan refahı kavramı ve refahın tanımlanmasındaki ulusal ve uluslartarı kural ve kanunları öğrenmeleri ve kazandıkları öğrenimleri uygulama düzeyinde beceriye dönüştürebilmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Hayvan refahı tanımı, tarihçesi, önemi Hayvan yetiştiriciliğinde hayvan refahının kullanımı Hayvanların nakil ve kesimhane şartlarında hayvan refahı prensipleri Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilere, Hayvan refahının tanımı, tarihçesi ve önemi ile hayvan yetiştiriciliğinde bu bilgilerden nasıl yararlanacaklarını öğretmek,
2) Ulusal kanun ve yönetmelikler ile Avrupa Birliği direktifleri ve diğer uluslararası kurallar çerçevesinde Türkiye nin yükümlülükleri ve Veteriner Hekimlerin sorumluluk ve yetkileri hakkında bilgilendirmek
3) Öğrencilere hayvan yetiştiriciliği ve hastalıklarının tanı ve tedavileri aşamasında gerekli olan temel hayvan refahı bilgilerini sağlamak
4) Hayvan sahipleri ve hayvanlarla olan mesleki ilişkilerde hayvan refahının önemini kavratmak
5) Veteriner hekimlerin mesleklerini icraları sırasında ihtiyaç duyacakları hayvan refahı odaklı konularda donanımlarını sağlamak
6) Çiftlik teknik gezisi
7) Mezbaha Teknik Gezisi
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hayvan refahı konusunda kavram bilgisi ve hayvan refahının veteriner hekimliği açısından önemi. Hayvan hakları hareketi ve hayvan refahı uygulamalarının tarihsel gelişimi ışığında hayvan hakları ve hayvan refahı kavramları arasındaki ilişki ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
2 Hayvan refahı uygulamalarının, hayvanların kullanım alanlarına göre ilkeleri ANLATIM Anlatım
3 Hayvan refahı konusunda ulusal ve uluslar arası mevzuat ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
4 Hayvan yetiştiriciliğinde refahın yeri ve önemi, Hayvan refahı değerlendirme metotları ANLATIM Anlatım
Beyin Fırtınası
5 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Yumurta tavukçuluğu ve Etlik piliç üretiminde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Tartışma
6 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Sığır yetiştiriciliğinde ve süt danası eti üretiminde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Örnek Olay
7 Saha Çalışması YAZILI SINAV Yazılı Sınav
8 ARASINAV UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
9 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Koyun keçi yetiştiriciliğinde refah ile ilgili Prensipler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
10 Hayvan yetiştiriciliği ve refah (Domuz ve Laboratuvar hayvanları yetiştiriciliğinde refah ile ilgili prensipler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Hayvan nakilleri ve refah ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
12 Hayvan nakilleri ve refah (Alan ve Türler) ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kesimhaneler ve refah, Hayvanat bahçesinde hayvan refahı ile ilgili prensipler UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
14 Hayvanlarda stres oluşturan faktörler, Hayvanlarda uyku davranışları ANLATIM Anlatım
Tartışma
15 Hayvan refahı ve hayvan davranışları arasındaki ilişkiler (Vücut ısısı ve canlıların çevreye uyum davranışları) ANLATIM Anlatım
Örnek Olay
16-17 Bitirme sınavı YAZILI SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar