DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji I VET   202 4 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLİN GÜVEN GÖKMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların genel özellikleri, yapısı, mikroorganizma-çevre-organizma ilişkileri, kemoterapötiklerin ve dezenfektanların özellikleri, mikrobiyolojik tanıyöntemleri ve antimikrobiyal duyarlılık testleri konularında bilgi sahibi öğrenci yetiştirmek
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların genel özellikleri, yapısı, mikroorganizma-çevre-organizma ilişkileri, kemoterapötiklerin ve dezenfektanların özellikleri, mikrobiyolojik tanıyöntemleri ve antimikrobiyal duyarlılık testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmaları karakteristik özelliklerine göre tanımlayabilmesi ve karşılaştırabilmesi
2) Mikroorganizmalararası, mikroorganizma çevre ve organizma ilişkilerini kavrayabilmesi
3) Mikrobiyolojik teşhis için uygun örnek alma ve gönderebilmesi
4) Mikrorganizmaları boyama yöntemlerini uygulayabilme ve yorum yapabilmesi
5) Laboratuvar teşhis metodların ıuygulayabilme ve sonuçları yorumlayabilmesi
6) Mikroorganizmaların izolasyonu için besiyerleri ve kimyasal çözeltiler hazırlayabilmesi
7) Antimikrobiyal duyarlılık testlerini uygulayabilmesi ve yorum yapabilmesi
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojinin amacı, tarihçesi, mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
2 Mikroorganizmaların makroskopik ve mikroskopik morfolojileri Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
3 Mikroorganizmaların anatomik yapısı Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
4 Mikroorganizmaların kimyasal yapısı Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
5 Mikroorganizmaların beslenmesi ve üremesi Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
6 Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
7 Bakterilerde virülans faktörleri, antijenik determinantlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Mikroorganizma genetiği ;nükleik asitlerin yapısı, nükleik asitlerin biyolojik fonksiyonları; Prokaryotlarda DNA replikasyonu,transkripsiyon, ribozomlar ve protein biyosentezi Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
10 Mikroorganizma genetiği ;mikroorganizmalarda fenotipik varyasyonlar ( modifikasyon ) , genotipik varyasyonlar ( mutasyon ) , genetik madde aktarımı ; transformasyon, konjugasyon ve transdüksiyon Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
11 Mikroorganizma genetiği ;ekstrakromozomal genetik elementler ; plasmidlerin genel özellikleri, plasmidlerin yapısı, plasmidlerin sınıflandırılması, başlıca plasmidler ve özellikleri, insersiyon sekansları ( IS elementleri ), transposonlar, Mu fajı, integronlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
12 Bakteriyofajlar ;bakteriyofajların klasifikasyonu, morfolojileri, üremeleri, infeksiyon tipleri, lizojeni ve immunite, lizojenik konversiyon, faj rekombinasyonu, fajların izolasyonu, rekombinant DNA teknolojisinde fajlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
13 Mikroorganizmalar ve organizmalar arası ilişkiler ;mutualismus, kommensalismus, sinergismus, antibiosis mikroorganizma çevre ilişkileri ; hava florası, toprak florası, su florası Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
14 Kemoterapötiklerin ve dezenfektanlar Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
15 Moleküler mikrobiyoloji ve biyoteknoloji Ders notu Anlatım
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar