DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Viroloji I VET   204 4 1 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, virusların yapıları, sınıflandırılmaları, çoğalmaları, üretilmesi ve identifikasyonun öğretilmesi. Viral enfeksiyonlar (etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, kliniği, patolojisi, teşhis yöntemleri) hakkında bilgi verilmesi. Viral hastalıklarla mücadele konusunda bilgi verilmesi, bu bilgileri pratiğe uygulayabilme becerisi kazandırılması. Öğrencilere zoonotik hastalıklar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Bu ders Genel Viroloji ve Veteriner Hekimliği içi önemli olan virusların ve zoonotik virusların genel ozllikleri üzerine odaklanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Viruslar ve viroloji bilimi hakkında genel bilgi sahibi olur.
2) Türkiye de sık karşılaşılan viral hastalıkları bilir ve bunların teşhisi, mücadelesi hakkında bilgi sahibi olur ve pratiğe uygulayabilme yeteneği kazanır.
3) Öğrenciler Viroloji teşhis laboratuarı hakkında genel bilgi sahibi olur.
4) Viral hastalıklarda uyulması gereken temel prensipleri bilir; viral teşhis amacıyla örneklerin alınmasını, nakledilmesini ve laboratuvar muayeneleri için hazır hale getirilmesini öğrenir.
5) Virusların üretilmesi, tespiti, quantifikasyonu, identifikasyonu ve viral hastalıkların tespitinde kullanılan metotları bilir ve viroloji laboratuarında kullanılan temel prosedür ve teknikleri uygulama pratiğini kazanır.
6) Kendisini ve halk sağlığını ilgilendiren zoonoz karakterli viral hastalıkları ve bunlardan korunma yollarını bilir.
7) Almış olduğu bilgileri sahada kullanabilecek ve hayvan sahiplerine faydalı olacak alt yapıya sahip olur.
8) Sürülerde viral enfeksiyonların yönetim ve kontrolünü öğrenir
9) Karantina ve eradikasyon usüllerini öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleyişi hakkında bilgi verme, ders kaynaklarının tanıtımı. Virolojinin ve virusların hayvan ve insan sağlığı açısından önemi, virolojinin tarihçesi. Virusun tanımı; virusların genel özellikleri ve diğer mikroorganizmalardan ayıran farklılıklar bilgi sahibi olur. ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
2 Viruslar ve virolojiye giriş ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Virusların yapısı, yapı komponentlerinin görevleri ANLATIM Anlatım
Gösteri
4 Viroloji laboratuarının tanıtımı. Laboratuvarda uygulanan genel kurallar. Viroloji laboratuarında çalışma prensipleri (malzeme ve cihaz tanıtımları, sterilizasyonu) ANLATIM Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Virusların çeşitliliği ve sınıflandırılması ANLATIM Anlatım
Gösteri
6 Doku ve hücre kültürleri, Primer hücre kültürü hazırlanması: Virusların Üretilmesi. Embriyolu tavuk yumurtasına ekim yöntemleri UYGULAMA Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
7 Viral enfeksiyonların epidemiyolojisi ve patogenezi, immunolojisi ve viral aşılar ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav YAZILI SINAV Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
9 Virusların Titrasyonu, plak test UYGULAMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
10 Nötralizasyon testi ve kullanım alanları UYGULAMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
11 Hemaglütinasyon test ve virolojide kullanımı. Kuduz ve laboratuvar teşhisi. UYGULAMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Agar Jel İmmundiffüzyon ve Komplement Fikzasyon testleri ve virolojide kullanımı UYGULAMA Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
13 İmmunfloresan testi ve ELISA ANLATIM Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Virolojide Kullanılan Moleküler teknikler. Polimerase Zincir Reaksiyonu ve virolojide kullanımı, slayt/barkovizyon gösterimi ANLATIM Anlatım
Gösteri
15 Transmissible spongioform ensefalopatiler ANLATIM Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları YAZILI SINAV Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar