DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Veteriner Sitoloji ve Sitopatoloji VTS   218 4 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET HALIGÜR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Veteriner sitoloji ve sitopatopatoloji ile sitolojik incelemeler için hücre toplanması, smearlerin hazırlanması, sitolojik ve sitopatolojik smearlerin boyanması, sitolojik ve sitopatolojik preparatların incelenmesi ve yorumlanması, tümörlerin sitolojisi ve sitopatolojisi ile kanatlı sitolojisi ve sitopatolojisnin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Veteriner sitoloji ve sitopatopatolojisi, sitolojik incelemeler için hücre toplanması, smearlerin hazırlanması, sitolojik ve sitopatolojik smearlerin boyanması, sitolojik ve sitopatolojik preparatların incelenmesi ve yorumlanması, tümörlerin sitolojisi ve sitopatolojisi ile kanatlı sitolojisi hakkında bilgileri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sitoloji ve sitopatoloji için hücre toplayabilir
2) Sitoloji ve sitopatoloji için smear hazırlanmasını yapabilir
3) Sitoloji ve sitopatoloji için preparatların boyayabilir
4) Sitoloji ve sitopatolojik preparatların incelenmesini öğrenir
5) Dokuların normal sitolojisinin öğrenir
6) Sitolojik ve sitopatolojik preparatların yorumlanmasını öğrenir
7) Tümörlerin sitolojisi ve sitopatolojisini öğrenir
8) Bazı organların özel sitolojisi ve sitopatolojisini öğrenir
9) Kanatlı sitolojisi ve sitopatolojisini öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veteriner sitolojinin tanımı, sitolojinin avantaj ve dezavantajları, sitoloji ve histopatolojinin karşılaştırılması, sitolojinin kullanılabileceği durumlar, sitoljide sıklıkla kullanılan ifadeler ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
2 Sitolojik incelemeler için hücre toplanması ve taşınması, ince iğne aspirasyon (FNA) nasıl yapılır, iğne punksiyonu (Coring-Koring) yöntemi nasıl yapılır, anormal sıvı birikimlerinin toplanması, abdominal parasentez nasıl yapılır, torakosentez ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
3 Perikardiosentez nasıl yapılır, artrosentez nasıl yapılır, beyin omurilik sıvısının (BOS) alınması ve değerlendirilmesi, kemik iliğinin incelenmesi, İlik biyopsisinin değerlendirilmesi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
4 Yıkantı örneklerinin alınması, traheal ve bronko-alveolar lavaj (BAL) yıkantısnın nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği, Prostatik yıkantıların sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
5 İmpirit (Bakı smearları-tuşe preparatlar) hazırlanması ve değerlendirilmesi, Skarp (kazıntı) ve svap nasıl hazırlanır, brushing (Fırça ile toplama, braş) yöntemimnin uygulanışı, sitolojik preparatlarda karşılaşılabilecek problemler ve bunların çözümü ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
6 Smearların hazırlanması boyanması ve incelenmesi, film tekniği nasıl yapılır, çizgisel konsantrasyon tekniği nedir nasıl yapılır, deniz yıldızı (starfish) tekniği nasıl yapılır, yayma tekniği nedir nasıl yapılır, kombine teknik nedir nasıl yapılır ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
7 Sitolojik preparatların boyanması, Romanovsky boyaması nasıl yapılır ve niçin yapılır, Papanikola boyaması nasıl yapılır ve niçin yapılır ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
8 Ara Sınav Arasınav sorularının hazırlanması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Sitolojik preparatların incelemesi, Dokuların normal sitolojisi, bazı özel hücre tipleri, Epitel dokunun sitolojisi, fibröz konnektif doku ile kapillar endotelinin sitolojik yapısı, doku histiyositleri ve makrofajların sitolojisi, Plazma hücresinin sitolojisi, melanositler sitolojisi, dolaşımdaki kan hücrelerinin sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
10 Derinin sitolojisi ve sitopatolojisi, konjuktivanın sitolojisi, mezotelin sitolojisi, meme dokusunun sitolojisi, sindirim sistemi (Gingiva, Dil, Tükrük Bezleri, Özefagus, Mide, Bağırsaklar, Karaciğer) sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
11 Üriner sistemin sitolojisi, böbrek ve mesanenin sitolojisi, uretranın sitolojisi, genital sistem sitolojisi, testislerin ve epididimisin sitolojisi, ovaryumun sitolojisi, uterus ve vaginanın sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
12 Solunum sistemi sitolojisi, nazal boşluk, trahea ve bronşların respiratorik mukozasının sitolojisi, akciğerin sitolojisi, endokrin sistem sitolojisi, tiroid bezi sitolojisi, adrenal bez sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
13 Lenfoid sistem sitolojisi, timusun sitolojik yapısı, dalak ve lenf düğümünün sitolojisi, mezenteryal lenf düğümü ve tonsilin sitolojik yapısı, kemik dokunun (osteoblastlar, osteoklastlar, osteoid) sitolojik görünümü, Merkezi sinir sisteminin (ependim hücreleri, nöronlar, glial hücreler) sitolojik görünümü ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
14 Sitolojik preparatların yorumlanması, yangısal olayların yorumlanması, bakteriyel enfeksiyonların değerlendirilmesi, anormal sıvı birikimlerinin yorumlanması (transudat, eksudat, modifiye transudat), ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
15 Displastik ve tumoral oluşumların yorumlanması, tümörlerin sitolojisi, keratin içeren tümörler ve kistlerin sitolojik yapısı, sebaseöz gland hiperplazi ve neoplazinin sitolojik görünümü, perianal gland hiperplazi ve neoplazisinin sitolojisi, yassı hücreli kanserin sitolojisi, meme tümörleri sitolojisi ve benzeri tümörlerin sitolojisi ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı Yazılı Sınav
Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar