DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları VET   417 7 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mahmut Ali GÖKÇE
Dersi Verenler
Prof.Dr.MAHMUT ALİ GÖKÇE1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; su ürünleri yetiştiriciliğinin temel ilkelerini, su ürünleri yetiştiriciliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki durumunu, alabalık ve levrek yetiştiriciliğinin, aşamaları, yöntemleri, kullanılan teknikler ve gereçlerle, en sık karşılaşılan balık hastalıklarından korunma, tanı koyma ve tedavi yöntemlerini anlatmaktır.
Dersin İçeriği
Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel prensipleri, alabalık ve Avrupa deniz levreği yetiştiriciliğinin aşamaları ve yöntemleri, viral, bakteriyel, mantar, parazitik ve beslenme balık hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler yetiştiriciliğin temel ilkelerini tanımlar
2) Öğrenciler Türkiye ve Dünya su ürünleri üretiminin bugünkü durumunu karşılaştırır, potansiyelini tanımlar
3) Kuluçkahane sistemlerini ve yem ünitelerini tasarlar
4) Öğrenciler anaç ve larva ünitelerini tasarlarlar
5) Öğrenciler yumurtadan Pazar aşamasına kadar alabalık ve levrek yetiştiriciliğini modelleyebilirler
6) Öğrenciler balıklarda büyüme ve gelişim parametrelerini kullanırlar
7) Öğrenciler balık bakteriyel hastalıklarını tanıyabilirler, teşhis edip tedavi edebilirler
8) Öğrenciler balık viral hastalıklarını tanıyabilirler, teşhis edip tedavi edebilirler
9) Öğrenciler balık parazitik hastalıklarını tanıyabilirler, teşhis edip tedavi edebilirler
10) Öğrenciler mantar ve balık beslenme hastalıklarını tanıyabilirler, teşhis edip tedavi edebilirler
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel balık biyolojisi İhtiyoloji ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Su ürünleri yetiştiriciliğinin temel prensipleri İçsu balıkları yetiştiriciliği kitabı ve deniz balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Dünya ve Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri tüketimi ve gelişim potansiyeli FAO ve TÜİK verileri Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
4 Alabalık üretim ve yetiştiricilik sistemleri İç su balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
5 Alabalık yetiştirme teknikleri İç su balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
6 Levrek üretim ve yetiştiricilik sistemleri Deniz balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
7 Levrek yetiştirme teknikleri Deniz balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Alabalık ve levrekte döl alma teknikleri ve Kuluçkahane ve resirküle sistemler İçsu balıkları yetiştiriciliği kitabı ve deniz balıkları yetiştiriciliği kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Balıklarda bağışıklık sitemi ve stres Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
11 Bakteriyel balık hastalıkları tanı ve tedavileri Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
12 Viral balık hastalıkları tanı ve tedavileri Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
13 Parazitik balık hastalıkları tanı ve tedavileri Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
14 Beslenme ve mantar hastalıkları tanı ve tedavileri Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
15 Balık yetiştiriciliğinde aşılar ve aşı uygulamaları Balık hastalıkları ders kitabı Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar