DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dölerme ve Suni Tohumlama VET   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Funda EŞKİ
Dersi Verenler
Uğur KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1-Reprodüksiyon, androloji, endokrinoloji, dölverimi ve infertilite konuları ile ilgili özel bilgileri teorik olarak öğrenciye öğretilmesi, 2. Suni Tohumlamanın sahadaki uygulanmasında kullanılacak yöntemlerle ilgili konularda gerekli bilgileri kazandırılması, 3. Çiftlik hayvanlarında sürü fertilitesi ve fertilite parametreleri hakkında gerekli bilgilerin öğrenciye kazandırılması.
Dersin İçeriği
Evcil Hayvanlarda Dölerme ve Suni Tohumlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrencinin reprodüktif hormonların salgılandıkları yerleri, etki makanizmalarını ve bu hormonlar hakkında temel mekanizmaları kavranması beklenir.
2) Bu dersin sonunda öğrencinin hayvan türlerine göre seksüel siklusları ve tiplerini öğrenmesi beklenir
3) Bu dersin sonunda öğrencinin tüm evcil hayvanlarda sperma alma metotlarını öğrenmesi beklenir.
4) Bu dersin sonunda öğrencinin sperma muayenesi hakkında temel mekanizmaları kavranması beklenir.
5) Bu dersin sonunda öğrencinin suni tohumlama ile hayvan ıslahında ne derece yol alacağı hakkında ayrıntılı bilgi alması beklenir
6) Bu dersin sonunda öğrencinin reprodüktif hormonların salgılandıkları yerleri, etki makanizmalarını ve bu hormonlar hakkında temel mekanizmaları kavranması beklenir.
7) Bu dersin sonunda öğrencinin spermanın kısa ve uzun süre saklanması, saklama yöntemleri hakkında temel mekanizmaları kavranması beklenir.
8) Bu dersin sonunda öğrencilerin tüm evcil hayvanların semen toplama yöntemlerini öğrenmesi beklenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
X
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
X
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
X
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
X
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reprodüktif endokrinoloj; Reprodüktif endokrinoloji, Reprodüktif hormonların salgılanma yerleri, Hipotalamus hormonları, Hipofiz hormonları, Gonadlardan salgılanan hormonlar, Plasenta hormonları, Endometrium hormonları, Hormonların kimyasal yapılarına göre etki mekanizmaları, Feed back mekanizması, Klinikte kullanılan hormonlar, GnRH ve Progesteronun klinikte kullanımı, FSH, hCG, PMSG, LH, Melatonin, oksitosinin klinikte kullanımı Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
2 Reprodüktif fizyoloji; Üreme Fizyolojisi (Oogenezis, Ovulasyon, Spermatogenezis Spermiasyon,Gametlerin Taşınması ve Fertilizasyon vcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
3 Genital organların yapısı ve muayenesi; Dişi Üreme Sisteminin Anatomik Yapısı, Dişi Genital Sistemin Muayenesi, Erkek Üreme Sisteminin Anatomik Yapısı, Androlojik Muayene Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
4 Sperm alma yöntemleri; Sperma almanın gerekliliği,sperma alma metotları, Elektro ejakülatörün yapısı ve çalışma metodu, suni vagina ile sperma alma, Sperm alma metoduna göre alınan spermaların farklılıkları Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
5 Spermanın özellikleri; Renk, koku ve miktar, motilite, yoğunluk, pH, fiziko-kimyasal özellikleri Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
6 Spermanın muayenesi; Spermanın makroskopik muayenesi, Spermanın mikroskobik muayenesi, Spermanın fiziko kimyasal muayeneleri, Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
7 Spermanın sulandırılması ve saklanması; Spermanın kısa süre saklanması, Spermanın uzun süre saklanması, Kryoprotektif maddeler, Gliserolizasyon, Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
8 Ara Sınav Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav
9 Suni Tohumlamanın Başarısını Etkileyen Faktörler; Tohumlama zamanın belirlenmesi, erkek ve dişi hayvanlarda üreme, diğer faktörler Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
10 Östrus belirtileri ve en uygun tohumlama zamanları, suni tohumlama teknikleri; Seksüel siklus, Spekulum yöntemi Vaginal yöntem Katater yöntemi Rekto-vaginal yöntem Laparoskopik yöntem Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
11 İneklerde reprodüksiyon ve suni tohumlama Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
12 Koyunlarda ve keçilerde reprodüksiyon ve suni tohumlama Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
13 Atlarda reprodüksiyon ve suni tohumlama Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
14 Köpeklerde reprodüksiyon ve suni tohumlama Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
15 Kanatlı hayvanlarda reprodüksiyon ve suni tohumlama Evcil Hayvanlarda Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama, İleri İK, Ak K, Pabuççuoğlu S, Birler S (1998), 189-205, İÜ Vet. Fak. Yayınları, İstanbul, Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Alaçam E (1997), Editör: E. Alaçam, Medisan Yayınevi. Ankara. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav soru hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar