DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji ve Toksikolojide Analitik Yöntemler VTS   206 4 1 1 1

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
Doç.Dr.PETEK PİNER BENLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Vücut sistemlerine etkiyen ilaçların/zehirlerin varlığının ve miktarının ortaya konulması ve bu amaçla yararlanılan laboratuar cihazları ile bunların çalışma prensiplerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Temel laboratuar araç ve gereçleri ile bunların kullanımı, çalışma prensipleri, Spektrofotometrenin kullanımı ve çalışma prensibi, Kromatografik analizler ve çeşitleri ile örnek hazırlama aşamaları, Genotoksisite ve ölçümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel laboratuar araç ve gereçleri ile bunların kullanımı ve çalışma prensiplerini açıklayabilme
2) Spektrofotometrenin kullanımı ve çalışma prensibini açıklar
3) Kromatografik analizler ve çeşitleri ile örnek hazırlama aşamasını bilir ve öğrenir.
4) Genotoksisite ve ölçümü hakkında bilgi sahibi olur ve öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
X
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
X
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
X
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Temel laboratuar güvenlik prosedürleri Temel laboratuar araç ve gereçleri ve kullanımı Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
2 Spektrofotometrik Yöntemler Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
4 Floresans ve Fosforesans Spektroskopisi Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
5 Kromatografinin Temel Prensipleri Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
6 İnce Tabaka Kromatografisi (ITK)-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
7 İnce Tabaka Kromatografisi (ITK)-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav
9 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
10 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
11 Gaz Kromatografisi (GC)-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
12 Gaz Kromatografisi (GC)-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
13 Komet yöntemi-I Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
14 Komet yöntemi-II Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 ELISA Ders notlarının incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının incelenmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar