DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Artropodoloji VET   321 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Armağan Erdem ÜTÜK
Dersi Verenler
Prof.Dr.ARMAĞAN ERDEM ÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Artropodoloji dersinin amacı, Veteriner Fakültesinden mezun olan öğrencilerin, evcil ve yabani hayvanlarda görülen artropod hastalıklarını tanıması, tedavi etmesi, bu hastalıların hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alması, zoonoz artropodları teşhis edip gerekli önlemleri alarak halk sağlığını koruması için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Artropodoloji dersi; evcil ve yabani hayvan türleri ile halk sağlığı açısından önemli artropodların taksonomisi, morfolojik ve biyolojik özellikleri, artropodların neden olduğu hastalıkların klinik semptomları ile tanı, tedavi ve kontrolleri konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci artropodların morfolojik özelliklerini öğrenir.
2) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen artropod biyolojik özelliklerini öğrenir.
3) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen artropod hastalıkların klinik ve laboratuvar tanısını yapar.
4) Öğrenci evcil ve yabani hayvanlarda görülen artropod hastalıkların tedavilerini yapar.
5) Öğrenci artropod hastalıklarının hayvanlar arasında yayılmasını önleyecek tedbirleri alır.
6) Öğrenci zoonoz artropodları tanır, hastalığın toplum içerisinde yayılmasını önleyecek tedbirleri alır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
X
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
X
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
X
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
X
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
X
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
X
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
X
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
X
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
X
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
X
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
X
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
X
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Artropodlar ile konakları arasındaki ilişkiler, Artropodlara karşı bağışıklık, Artropodların dış yapısı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
2 Artropodların iç yapısı Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
3 Parazitik Artropodların kontrol yöntemleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
4 Phthiraptera (Bitler) takımının morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
5 Siphinoptera (Pireler) ve Heteroptera (Cimicidae, Reduvidae) takımlarının morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, kliniksemptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
6 Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera takımlarının genel özellikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
7 Diptera ve Cyclorraphanın Genel Özellikleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
8 Ara Sınav Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Calliphoridae (Phormia, Cordylobia, Cochliomyia) ve Sarcophagidae (Wolfahrtia, Sarcophaga) ailelerinin genel özellikler Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
10 Myiasisin patogenez, tedavi, korunma ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
11 Oestridae (O.ovis, R.purpureus), Hypodermatidae (H.bovis, H.lineatum, H.diana, P.silenus) ve Gasterophilidae ailelerinin morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
12 Glossinidae, Muscidae, Pupipara, Scorpionidea ve Arenea grubundaki artropodların genel özellikleri, korunma ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
13 Metastigmata takımındaki artropodların morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, kliniksemptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
14 Astigmata takımındaki artropodların morfofolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, kliniksemptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
15 Prostigmata ve Mesostigmata takımlarındaki artropodların morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri, patogenezi, klinik semptomları, epidemiyolojisi, tanı, tedavi ve kontrol yöntemleri Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar