DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji II VET   322 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Petek PİNER BENLİ
Dersi Verenler
HALİS UĞUZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ders kapsamında vücut sistemlerine etki eden ilaçların (hormonal sistem , solunum sistemi, sindirim sistemi) kaynakları, etki şekilleri, kullanılışları ve dozlarının öğretilmesi, beslenme farmakolojisi (vitaminler, mineraller, gelişmeyi hızlandıran maddeler), kemoterapötik ilaçların (antibiyotikler, anthelmintikler, protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar) kavratılması, doğru ve bilinçli ilaç kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hormonal sistem farmakolojisi, sıvı-elektrolit ve asit-baz sistem famakolojisi, solunum sistemi famakolojisi, sindirim sistemi farmakolojisi, beslenme farmakolojisi, kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, anthelmintikler, protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar, antiseptik ve dezenfektanlar).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerel Hormonları açıklayabilme.
2) Hormonal sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme.
3) Sıvı-elektrolit ve asit-baz denge bozukluları ve bu sisteme etki eden ilaçların kaynaklarını ve özelliklerini açıklayabilme.
4) Solunum sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme. .
5) Sindirim sisteme etki eden ilaçlarının kaynaklarını ve özelliklerini sıralayabilme.
6) Vitamin maddeler, mineral maddeler ve gelişmeyi hızlandırıcı maddelerin özellikleri ve kullanım şekillerini açıklayabilme.
7) Kemoterapötik ilaçların (antibiyotikler) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
8) Kemoterapötik ilaçların (antihelmintikler) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
9) Kemoterapötik ilaçların (protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
10) Kemoterapötik ilaçların (antiseptik ve dezenfektanlar) özellikleri, farmakokinetiği, etki şekilleri, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, kullanılışları ve dozlarını açıklayabilme.
11) İlaçların doğru ve bilinçli kullanımını kavrayabilme.
12) Ders kapsamında ilaçların reçeteye yazımını yapabilme.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Hayvan türleri ve ırklarını öğrenir, yapısal, işlevsel ve davranış özelliklerini tanır(anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal vb).
2
Farklı hayvan türleri, yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için bakım-beslenme alternatiflerini belirler ve amaca uygun besleme programları hazırlar.
3
Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
4
Hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri öğrenir.
5
Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgisini tekrarlar.
6
Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar.
7
Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
8
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların hijyenik üretim, imalat, tüketime sunuluş ve satışlarında yeterli teknoloji bilgisine sahiptir.
9
Veteriner Hekimliğe ilişkin ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmelikleri öğrenir.
10
Veteriner Hekimliği eğitimi süresince edindiği bilgileri kullanarak ve temel hekimlik ilkelerini gözeterek, hayvancılık işletmeleri, hayvansal gıda üretimi yapan işletmeleri yönetir.
11
Hayvanlarda olması muhtemel her türlü hastalığı klinik olarak tanır, bu amaca yönelik olarak tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve yetkili laboratuarlara gönderir ve/veya test eder, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak (ta
12
Kuramsal olarak belirlenen bakım-besleme protokollerini hazırlar ve kullanır. İşletme ve bölge düzeyinde özellikleri göz önünde bulundurarak, ekonomik yetiştiricilik için gerekli uygulamaları yapar.
13
İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimlerini denetler ve tüketime sunulan nihai gıda maddelerinin sağlık kontrolünü yapar.
14
Yetki ve sorumlulukların farkında olarak mesleğini icra etme bilincine sahip olur. Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
15
Uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlar ile işbirliği içinde, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur. Mesleki paydaşlarla iletişim de olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretme çabasındadır.
16
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar. Kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanı ile ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinlikle
17
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır. Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir. Halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanmas
18
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirir ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanabilir. En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile mesleki
19
Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde olur, gerektiği takdirde bunları uygulamalarında rehber edinir. İnsan, hayvan ve hayvan sahibinin hakları konusunu tanımlar ve hayvan refahını tüm uygulamalarında gözetir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerl
20
Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar. Veteriner hizme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerel hormonlar Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Hormonal sistem farmakolojisi (giriş, hipotalamus ve hipfiz hormonları ile üremeyi etkileyen hormonlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Hormonal sistem farmakolojisi (Adrenal steroidler,İnsülin, Tiroid hormonları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Sıvıelektrolit ve asitbaz sistem farmakolojisi (sıvıelektrolit ve asitbaz sistemi denge bozukları) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sıvıelektrolit ve asitbaz sistemi farmakolojisi (böbrek ve idrar yollarını etkileyen maddeler, dolaşım şoku ve sağaltımı) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Solunum sistemi farmakolojisi (öksürük kesici, balgam söktürücü, solunum yollarını genişleten ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Sindirim sistemi farmakolojisi (ağız, yutak ve özefagusu etkileyen ilaçlar ile mideyi etkileyen ilaçlar) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Sindirim sistemi farmakolojisi (bağırsakları ve karaciğeri etkileyen ilaçlar ile rumen farmakolojisi) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Beslenme Farmakolojisi (Vitminler, Mineral maddeler, gelişmeyi hızlandırıcı maddeler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, betalaktamlar ve aminoglikozidler) Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, makrolidler, tetrasiklinler, fenikoller, linkozamidler ve polipeptidler) . Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Kemoterapötik ilaçlar (antibiyotikler, kinolonlar, nitrofuranlar, imidazoller, rifamisinler, sülfonamidler ve diğer antibiyotikler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Kemoterapötik ilaçlar (anthelmintikler). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Kemoterapötik ilaçlar (protozoonları ve mantarları etkileyen ilaçlar). Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar