DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya ECF   105 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel kimya bilgisini oluşturmak.
Dersin İçeriği
Madde özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözelti tepkimelerine giriş, gazlar, termokimya, atmosfer gazları ve hidrojen, atomun elektron yapısı, periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar- temel kavramlar, kimyasal bağlar- bağ kuramları, sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve fiziksel özellikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyanın temel kavramlarını tanımlar ve açıklar, Analitik düşünme becerisi geliştirir, Sistematik yaklaşımla kimya problemi çözebilir, Çevresindeki olaylara kimya öğretisi ile bakabilmeyi geliştirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimya: Değişimin İncelenmesi. Atomlar, Moleküller ve İyonlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
3 Kimyasal Tepkimelerde Kütle İlişkileri. Sulu Çözelti Tepkimeleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
4 Sulu Çözelti Tepkimeleri. Gazlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
5 Termokimya. Kuantum Kuramı ve Atomların Elektron Yapısı Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
6 Kuantum Kuramı ve Atomların Elektron Yapısı. Elementlerin Periyodik İlişkileri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
7 Kimyasal Bağlanma I: Temel Kavramlar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
8 Ara sınav Yazılı Sınav
9 Kimyasal Bağlanma II: Molekül Geometrisi ve Atom Orbitallerinin Melezleşmesi Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
10 Organik Kimyaya giriş Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
11 Moleküllerarası kuvvetler, sıvılar ve katılar Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
12 Çözeltilerin Fiziksel özellikleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
13 Asit ve bazlar. Asit-baz ve çözünürlük dengeleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
14 Entropi, serbest enerji ve denge. Elektrokimya Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
Yazılı Sınav
15 Elektrokimya.Geçiş metallerin kimyası ve koordinasyon bileşikleri Ders kitapları Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders NotuGeneral Chemistry, R. Chang, 4th ed., MC Graw Hill, 2005.
General Chemistry, H. Petrucci and Willams S. Harwood, 9th ed., Prentice Hall, 2006.
Diğer Kaynaklar