DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoistatistik ECF   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mezuniyet sonrası, Eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması, Eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Veri tipleri ve sunumu, veri tiplerine göre özetleme ölçütleri, hipotez testleri, tek örneklem, bağımlı gruplar ve bağımsız gruplar t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eczacılık alanında literatürde yer alan istatistiksel çözümlemeleri kavrayıp, eleştirel olarak yorumlayabilir.
2) Temel istatistik bilgisi ile araştırmaların planlama, yürütme ve sonuçlandırma aşamalarında katkıda bulunabilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Tipleri ve veri sunumu
2 Tanımlayıcı istatistikler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
3 Normal dağılım, Standart hata ve güven aralığı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
4 Hipotez testleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
5 t testi - tek örneklem Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
6 t testi - iki örneklem - bağımlı gruplar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
7 t testi - iki örneklem - bağımlı gruplar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
8 ARA SINAV
9 t testi - iki örneklem - bağımsız gruplar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
10 t testi - iki örneklem - bağımsız gruplar Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
11 ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
12 ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
13 ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
14 Korelasyon - Regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
15 Korelasyon - Regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama
16-17 Korelasyon - Regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması Alıştırma ve Uygulama

KAYNAKLAR
Ders NotuPhillip Rowe «Essential Statistics for the Pharmaceutical Sciences» 2007 Chichester ; Hoboken, NJ : John Wiley and Sons.
Diğer Kaynaklar
Prof. Dr. Reha Alpar. Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle uygulamalı istatistik ve geçerlilik güvenirlik : SPSS´de çözümleme adımları ile birlikte, 4. Baskı, 2016