DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya Laboratuvarı I * ECF   110 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kalitatif olarak anyon ve katyonların analizleri ilgili temel prensiplerin öğrenilerek uygulanma yeteneğinin kazanılması . Kantitatif analiz yöntemlerinden volumetrii ve gravimetri
Dersin İçeriği
Analitik Kimya 1 uygulama dersinin içeriği katyonları ve anyonların sistematik olarak kalitatif analizleri, klasik kantitatif analiz yöntemlerden volumetri ve gravimetrinin uygulamalarıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel Laboratuvar Tanıtımı ve Laboratuvarda Kullanılan Teknikler Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
2 I. Grup Katyonların Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
3 II. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
4 III. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
5 IV. ve V. Grup Katyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
6 I. Grup ve II. Grup Anyonların Kalitatif Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
7 III., IV. ve V. Grup Anyonların Sistematik Analizi Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
8 Ara Sınav
9 Kuvvetli Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
10 Zayıf Asit-Baz Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
11 Karmaşık- Asit Baz Sistemlerinin Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
12 Kompleks Oluşum Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
13 İndirgenme-Yükseltgenme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
14 Çöktürme Titrasyonları Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
15 Gravimetrik Analiz Deney Föyü ve Güncel Literatür Araştırması, Kısa Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1) Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya I Laboratuvar Föyü
Diğer Kaynaklar
1) Harris D.C., Nicel Kimyasal Analiz, Çeviri Editörü : Ali Rehber TÜRKER, 8. Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara(2015).
2)Gündüz T. Yarı Mikro Kalitatif Analiz Laboratuvar Kitabı, Sekizinci Baskı, Gazi Kitabevi(2004).