DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Biyoloji ve Genetik * ECF   107 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.DAVUT ALPTEKİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Dr.AYFER PAZARBAŞI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN DEMİRHAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HÜSNÜ ÜMİT LÜLEYAP1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojide genel metot ve kavramların, canlıların temel biyolojik özelliklerinin ve insan genetiğinin, kanser biyolojisinin, bağışıklığın biyolojisinin inceleme yöntemleri ve uygulamaları hakkında bilgi sağlar.
Dersin İçeriği
Hücre yapı işlevini kavramak için; hücrenin tanımı, yapısal özelliklerini, yapısal unsurlarından hücre membranı ve iç membran sistemlerini, membran sinyalizasyonu, hücrenin diğer organellerinin adlarını tanımlar ve yapısal özelliklerini ve işlevlerini ve hücrelerin birbirleriyle etkileşimini değerlendirir,Genetik, genetik bilgi taşıyan moleküllerin yapısal ve işlevsel özellikleri, diğer moleküller ile etkileşimleri, proteinlerin sentezi, genetik bilginin kalıtsal geçiş biçimleri, kromozomların özelliklerini açıklar ve kromozomlarda ve genetik bilgi akışında doğabilecek sorunları kalıtsal hastalıklarla ilişkilendirir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ, HÜCRE YAPISI VE ORGANELLER
2 BİYO-MAKROMOLEKÜLLER KARBONHİDRAT, LİPİD, PROTEİN VE NÜKLEİK ASİTLER
3 HÜCRE ZARININ YAPISI VE TRANSPORT MEKANİZMALARI
4 REPLİKASYON, TRANSKRİPSİYON VE TRANSLASYON
5 HÜCRESEL SİNYALİZASYON
6 MİTOZ -MAYOZ BÖLÜNME VE ÖNEMİ
7 GENOM ORGANİZASYONU, GEN YAPISI VE GENETİK KONTROL MEKANİZMALARI
8 VİZE
9 MUTAJENLER, MUTASYONLAR VE DNA TAMİRİ
10 MENDEL GENETİĞİ TEK GENE BAĞLI ÖZELLİKLER VE MULTİPLE ALLELİ
11 KROMOZOM MUTASYONLARI VE HASTALIKLARI
12 HÜCRE YAŞLANMASI PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜMÜ VE KANSER GENETİĞİ
13 GEN TEDAVİSİ VE KÖK HÜCRE
14 İMMÜNOGENETİK
15 GELİŞİM GENETİĞİ VE TERATOJENLER
16-17 FİNAL

KAYNAKLAR
Ders Notu1- Prof.Dr. HALİL KASAP Prof.Dr. MÜLKİYE KASAP Prof.Dr. OSMAN DEMİRHAN Prof.Dr. DAVUT ALPTEKİN Prof.Dr. HÜSNÜ ÜMİT LÜLEYAP Prof.Dr. AYFER PAZARBAŞI Prof. Dr.A. İRFAN GÜZEL, TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2. Baskı, 2016
2- Prof.Dr.H. Ümit LÜLEYAP, MOLEKÜLER GENETİĞİN ESASLARI, Nobel Kitabevi, 2008
Diğer Kaynaklar