DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji I * ECF   106 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Kübra AKILLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof.Dr.AYŞE DOĞAN1. Öğretim Grup:A
KÜBRA AKILLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.BESİM ÖZAYKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan vücudunun moleküler düzeyden hücre, doku, organ, sistem ve organizma düzeyine kadar fonksiyonunu ve bu fonksiyonun altında yatan mekanizmaları açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Hücre-doku Fizyolojisi, Sinir Sistemi Fizyolojisi, Kan ve Kan Hücreleri Fizyolojisi, Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Vücut sıvı bölükleri ve genel prensipler, Hücre zarı ve zardan madde geçişi, Hücrelerarası iletişim
2 Diffüzyon ve denge potansiyeli, Aksiyon potansiyeli, sinir hücresi, Sinaptik ve nöromüsküler ileti
3 İskelet kasında kontraksiyonun moleküler mekanizması ve kontraksiyon tipleri, sumasyon, Düz kasın elektriksel ve mekanik özellikleri, Otonom sinir sistemi, sinir sisteminin organizasyonu
4 Sinapslardaki elektriksel olaylar, sinapslarda inhibisyon, fasilitasyon, Sinaptik aktivitenin kimyasal iletimi, Duyu organları, impulsların başlaması
5 Refleks yayı, gerilme ve polisinaptik refleksler, Duyular, tad ve koku,Göz ve görme işlevi
6 İşitme ve denge, Sinir sisteminin motor fonksiyonlar
7 Eritrositler, eritropoez,eritropoetin, Kan oluşumu, beyaz kan hücrelerinin fonksiyonları, İmmun sistemin gelişimi
8 ARA SINAV
9 Hücresel immünite, lenfokinler, sitokinler, Kan grupları, Plazma proteinleri ve trombositler
10 Hemostaz, Kalp kası, eksitasyonu ve uyarının iletimi
11 EKG ve temel özellikler, Kalbin anormal ritmleri, Kalp siklusunda mekanik olaylar
12 Arteryel ve jügüler nabız, kalp sesleri Kalp debisi, ölçümü, kontrol eden faktörler, Arteryel sistem
13 İndirek kan basıncı ölçümü ve nabız muaynesi, Damarlar ve kapiller yatak Arteryel ve arteriolar dolaşım, kapiller dolaşım
14 Lenfatik ve venöz dolaşım Kardiovasküler düzenleyici mekanizmalar, dolaşımın lokal regülasyonu, Dolaşımın sistemik regülasyon mekanizmaları
15 Serebral dolaşım, kalp dolaşımı, özel dolaşım sistemleri Egzersizde ve hemorajik şokta kardiovasküler yanıt, Bayılma, hipertansiyon ve kalp yetmezliğinde kardiovasküler yanıt
16-17 YIL SONU SINAVI

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1. Guyton ve Hall Tıbbi Fizyoloji, 2017
2. Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi, 2015
3. Vander İnsan Fizyolojisi, 2016