DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya I * ECF   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analitik kimyadaki temel kavramların ve prensipleri n öğrenilerek klasik kimyasal analizde uygulanan kalitatif ve kantitatif işlemlerin hangi prensiplere dayandığı ve nasıl uygulayabileceklerini kavralamaları, gerekli hesaplamaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra elde ettikleri analiz sonuçlarının anlamlılığının belirlenmesi ve istatiksel olarak değerlendirilmesine yönelik temel bilgilerin kazanılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Analitik kimya, maddenin yapısını inceleyen ve açıklayan, diğer bir ifade ile maddeyi oluşturan bileşenleri ve miktarlarını inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu dersin kapsamında öğrenciler, Analitik Kimyadaki temel kavramları, derişim birimleri, denge sabitleri, aktiflik, çözünürlük, asit - bazlar, pH, tamponlar, gravimetri, volumetri ve titrasyonlar, konularında teorik bilgiye sahip olurlar. Dersin pratik uygulamalarında ise, I - V. Grup katyonlarını ve anyonlarını ve bunların özelliklerini öğrenir ve nitel analizlerini yapar. Teorik de öğrendikleri bilgiler ışığında çeşitli titrasyon (asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, indirgenme-yükseltgenme titrasyonu (permanganimetri) ve kompleksometrik titrasyonlar) teknikleri ile nicel analizler yaparlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik Kimyada Temel Kavramlar Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
2 Analitik Kimyada Hesaplamalar ve Kimyasal Analizde Hatalar Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
3 İstatiksel verilen işlenmesi ve Değerlendirilmesi Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
4 Sulu Çözeltiler Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
5 Kimyasal Denge Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
6 Asit, Baz Kavramları pH Hesaplamaları ve Tampon Çözeltiler Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
7 Kimyasal Dengelere Elektrolit Etkisi ve Karmaşık Sistemlerde Denge Problemleri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
8 Ara Sınav
9 Gravimetrik Analiz Yöntemleri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
10 Analitik Kimyada Titrasyonlar ve Volumetri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
11 Nötralizasyon Titrasyonlarının Temel İlkeleri ve Uygulamaları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
12 Karmaşık Asit Baz Titrasyonları ve Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
13 Yükseltgenme İndirgenme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
14 Çöktürme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
15 Kompleksleşme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
16-17 Final Haftası

KAYNAKLAR
Ders Notu1)D. A. Skoog, D.M. West, F. J.Holler, Crouch S.R., Analitik Kimyanın Temelleri 1. Cilt, Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 8. Baskı, Bilim Yayınları, Ankara .
Diğer Kaynaklar
1) Harris D.C., Nicel Kimyasal Analiz, Çeviri Editörü: Ali Rehber TÜRKER, Sekinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara (2015).
2)Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Valcarcel M., Widmer H.M., Analytical Chemistry, Second Edition, Wiley-VCH (2004).