DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı * ECF   116 2 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman AYGÜL
Dersi Verenler
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.PINAR ÇIRAGİL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, mikrobiyoloji ile ilgili temel laboratuvar becerisi kazandırmak; kültür yapma, mikroskop kullanma, mikroskopik inceleme için preparat hazırlama ve boyama, çeşitli enfeksiyon etkenlerini morfolojik olarak inceleme, besiyerinde üreme özelliklerine göre ve çeşitli testlerle biyokimyasal özelliklerine göre sınıflandırma, antimikrobiyal duyarlılık testlerini ve temel serolojik testleri uygulayabilme gibi mikrobiyolojik yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların kültürü ve kültürden alınan numunelerin manipülasyonları, incelenmesi, yorumlanması ve belirli amaçlar doğrultusunda kullanımı gibi temel mikrobiyoloji uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyoloji laboratuvarının tanıtımı ve laboratuvarda güvenlik kuralları Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
2 Mikrobiyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeler, cihazlar Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
3 Besiyerleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
4 Mikroorganizmaların üretilmeleri, ekim yöntemleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
5 Mikroskop kullanımı, basit boyama ve gram boyama Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
6 Mantarlar Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
7 Parazitler Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
8 Ara Sınav Yazılı sınav ve ödev
9 Gram pozitif bakteriler - identifikasyon Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
10 Gram negatif bakteriler - identifikasyon Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
11 Antibiyotik duyarlılık testleri Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
12 Kapsül boyama- EZN boyama Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
13 Serolojik yöntemler Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
14 Çeşitli mikroorganizmaların preperatları-1 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
15 Çeşitli mikroorganizmaların preperatları-2 Laboratuvar föyü, kaynak kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav ve ödev

KAYNAKLAR
Ders NotuÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR FÖYÜ
Diğer Kaynaklar
FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ UYGULAMALARI; Prof.Dr.Yağmur Tunalı; Dora Yayınevi.