DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik - Biyoistatistik * ECF   115 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İlker ÜNAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.İLKER ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mezuniyet sonrası, eczacılık uygulama alanlarında temel istatistik nosyonunu kazanması ve eczacılık eğitimi ve sonrasında karşılaşacağı istatistiksel kavramlar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Veri tipleri ve sunumu, veri tiplerine göre özetleme ölçütleri, hipotez testleri, t-testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon, ki kare testi, göreceli risk, odds oranı ve tedavi için gerekli örneklem büyüklüğü, parametrik olmayan testler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
X
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veri Tipleri ve veri sunumu Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
2 Aralık ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
3 Aralık ölçekli veriler - Normal dağılım, Standart hata ve güven aralığı Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
4 Aralık ölçekli veriler - Hipotez testleri Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
5 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
6 Aralık ölçekli veriler - Bağımsız gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
7 Aralık ölçekli veriler - İstatistiksel anlamlılık, Kliniksel anlamlılık Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
8 Ara Sınav Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
9 Aralık ölçekli veriler - Bağımlı gruplarda t testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
10 Aralık ölçekli veriler - ANOVA Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
11 Aralık ölçekli veriler - Korelasyon ve regresyon Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
12 İsimsel ölçekli veriler - Tanımlayıcı istatistikler, Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
13 İsimsel ölçekli veriler - Ki kare testi Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
14 İsimsel ölçekli veriler - RR, OR ve NNT Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
15 Sıralı ölçekli veriler - Dönüşüm ve parametrik olmayan testler Verilen kaynak kitapta uygun bölümün çalışılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar