DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmasötik Botanik Laboratuvarı ECF   204 4 0 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Serpil DEMİRCİ KAYIRAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSERPİL DEMİRCİ KAYIRAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, ilaç etken maddeleri taşıyan tıbbi bitki türlerinin genel özellikleri, sınıflandırılması, familya ve tür teşhisleri, morfolojik ve anatomik yapıları, taşıdıkları etken madde ve kullanılış amaçlarının uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca doğadan tıbbi bitki örneği toplama, herbaryum örneği oluşturma, herbaryumun Eczacılık açısından öneminin uygulamalı olarak verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi,vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makro moleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular. Türkiye florası ve bitki sistematiği. Farmasötik Botanikin tanımı ve eczacılıktaki önemi, genel kavramlar. Bitkilerin ve drogların adlandırılması ve sınıflandırılması, bitki ve drogların biyolojik aktif bileşikleri. Tıbbi bitki gruplarının morfolojik ve anatomik özellikleri. Bacteriophyta, Cyanophyta, Phycophyta, Mycophyta, Likenler, Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta; Gymnospermae ve Angiospermae; Monokotil ve Dikotil bitkilerin özellikleri, karşılaştırılması. Eczacılık bakımından önemli familyalar, bitkiler, drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları. Türkiye tıbbi bitkilerinin yayılışı ve kullanılışları. Bitki teşhisi, herbaryum, herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun eczacılık bakımından önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar hakkında bilgi edinir.
2) Bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular hakkında bilgi sahibi olur.
3) Bitkisel nişastalar hakkında bilgi edinmiş olur.
4) Eczacılık açısından önemli olan mantar ve eğreltiler hakkında bilgi sahibi olur.
5) Açık tohumlu bitki gruplarına ait bitkisel droglar hakkında bilgi edinmiş olur.
6) Monokotil bitki grubu içerisinde tıbbi öneme sahip bitki türlerini uygulamalı olarak tanımış olur.
7) Toprak altı ve toprak üstü metamorfozları hakkında bilgi sahibi olur.
8) Dikotiledon bitki grubu içerisinde tıbbi öneme sahip bitki türlerini uygulamalı olarak tanımış olur.
9) Tıbbi bitkilerin tedavi amaçlı kullanımında dikkat edilmesi gereken temel prensipleri öğrenir.
10) Tıbbi bitki drogları, etken maddeleri, etki ve kullanılışları hakkında uygulamalı olarak bilgi sahibi olur.
11) Türkiye florası, bitki sistematiği ve binominal adlandırma hakkında bilgi sahibi olur.
12) Eczacılık açısından önemli olan ülkemizde ve dünyada yetişen bitki familyalarını öğrenir
13) Tıbbi bitki teşhisinin farmasötik ürün hazırlamadaki önemini kavrar.
14) Doğadan bitki toplama (araziçalışmaları), Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları hakkında bilgi edinmiş olur.
15) Bitki teşhisi, Türkiye florasının incelenmesi, bitki teşhis anahtarlarının incelenmesi, herbaryum örneklerinin incelenmesi hakkında bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
X
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
X
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
X
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki morfolojisinde ve anatomisinde kullanılan temel kavramlar, bitkisel dokulardan kesit alma, yüzeysel ve enine kesit, mikroskop kullanımı, bitki hücresi ve bitki hücresinin genel yapısı, hücre çeperi, vakuol ve kristaller, bitkisel biyolojik makromoleküller, bitki hücresinde mitoz ve mayoz bölünmeler, bitkisel dokular, Allium cepa türünde doku halinde hücrenin incelenmesi, Gossypium hirsutum türünde selüloz incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
2 Nişasta incelemesi, Solanum tuberosum, Triticum vulgare, Oryza sativa, Zea mays türlerinde nişasta yapılarının mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
3 Mycophyta, Eumycetes (Gerçek Mantarlar), Ascomycetes (Askuslu Mantarlar): Saccharomycetaceae (Maya Mantarları), Aspergillaceae (Yeşil Küf Mantarları), Clavicipitaceae (Ergo Alkaloitlerini Taşıyanlar) Basidiomycetes (Bazidiyumlu Mantarlar): Agaricaceae (Şapkalı Mantarlar), tıbbi kullanımı olan ve gıda olarak kullanılan makro mantarların uygulamalı olarak incelenmesi; Pteridophyta (Eğreltiler), Equisetaceae, Equisetum telmatei türünün uygulamalı olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
4 Gymnospermae (Açık Tohumlular): Taxaceae, Pinaceae: Pinus nigra, Pinus halepensis türlerinin morfolojik olarak incelenmesi, Pinus nigra yaprak enine kesitinde salgı kanalının mikroskop altında incelenmesi.Cedrus libani, Abies cilicica türlerinin morfolojik olarak incelenmesi, Cupressaceae: Cupressus sempervirens türünün morfolojik olarak incelenmesi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
5 Angiospermae (Kapalı tohumlular): monokotiledonlar (Tek çenekliler): Liliaceae, Amaryllidaceae: Narcissus tazetta türünün morfolojik olarak incelenmesi, Iridaceae: Galanthus nivalis, Iris pseudoacorus, Freesia refracta türlerinin morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
6 Kök İncelemesi, toprak altı ve toprak üstü metamorfozları, kristaller, Allium cepa soğan kabuğunda prizmatik kristallerin incelenmesi, Alliaceae: Allium rotundum morfolojik olarak olarak incelenmesi, Asparagaceae: Hyacinthus orientalis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Poaceae. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
7 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Dikotil çiçek incelemesi, Ranunculaceae: Ranunculus ficaria türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, nektaryumun mikroskop altında incelenmesi, Fagaceae: Quercus macrolepis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Moraceae: Ficus carica türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, meyve sapı enine kesitinde druz kristallerinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
9 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Yaprak incelemesi, Lauraceae: Laurus nobilis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, yaprak enine kesitinde uçucu yağ hücresinin mikroskop altında incelenmesi, Papaveraceae: Papaver rhoeas türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Brassicaceae: Sinapis arvensis türünün morfolojik olarak olarak incelenmesi, Myrtaceae: Eucalyptus camaldulensis türünün erken ve geç dönem yaprak incelenmesi, yaprak enine kesitinde amfistomatik yaprak tipinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
10 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Meyve incelemesi, Rosaceae: Rosa damascena türünün morfolojik olarak incelenmesi, Fabaceae: Ceratonia siliqua türünün meyve ve yaprak tipinin morfolojik olarak incelenmesi, Robinia pseudoacacia türünün çiçek yapısının morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
11 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Malvaceae: Malva sylvestris türünün morfolojik olarak incelenmesi, Apiaceae: Tordylium apulum türünün çiçek ve meyve yapısının morfolojik olarak incelenmesi, Foeniculum vulgare türünün meyve enine kesitinde salgı kanallarının mikroskop altında incelenmesi, Lamiaceae: Salvia sp. türünün morfolojik olarak incelenmesi, yaprak yüzeysel kesitinde salgı tüylerinin mikroskop altında incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Angiospermae (Kapalı tohumlular): Dikotiledonlar (Çift çenekliler): Scrophulariaceae, Solanacae: Datura stromonium türünün morfolojik olarak incelenmesi, Nicotiana tabacum yaprak enine kesitinde Solanaceae tipi salgı tüyünü mikroskop altında incelenmesi, Asteraceae: Achillea millefolium türünün morfolojik olarak incelenmesi. Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
13 Bitki teşhisi, Türkiye florasının incelenmesi, bitki teşhis anahtarlarının incelenmesi, herbaryum örneklerinin incelenmesi ve familya ve tür teşhisi Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
14 Doğadan bitki toplama (arazi çalışması), tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesindeki örneklerin incelenmesi, kampüs içerisinde arazi çalışmasının yapılması. Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
15 Doğadan bitki toplama (arazi çalışması), tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesindeki örneklerin incelenmesi, kampüs içerisinde arazi çalışmasının yapılması. Herbaryum materyali oluşturma, herbaryumun önemi ve kullanım amaçları Ders kitapları, konu ile ilgili güncel literatürler Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
16-17 Final Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar