DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Farmakoloji I ECF   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Fatma AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.FATMA AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.HACER SİNEM BÜYÜKNACAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kemoterapiklerin farmakokinetiği, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan tesirleri, kontrendikasyonları ve etkileşimleri
Dersin İçeriği
Farmakoloji I

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler infeksiyon tedavisinin farmakolojik ve farmakokinetik özelliklerini öğrenecekler.
2) Öğrenciler, infeksiyonda tedavisinde kullanılan antibiyotikleri etki sprektrumlarına göre sınıflandırabilecekler.
3) Öğrenciler, antibiyotiklerin etki mekanizmaları, endikasyonları, yan tesirleri, kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.
4) Öğrenciler, antifungal antibiyotikler ve diğer antifungal ilaçların etki mekanizmaları, endikasyonları, yan tesirleri ve kontrendikasyonlarını öğreneceklerdir.
5) Öğrenciler, antimikrobik ilaçlar arasındaki etkileşmeler ve kombinasyonları öğreneceklerdir.
6) Öğrenciler, üriner infeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçları öğreneceklerdir.
7) Öğrenciler, tüberküloz ve diğer mikobakteri infeksiyonlarında kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
8) Öğrenciler, antiamibik ve diğer antiprozoal ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
9) Öğrenciler, antimalaryal ve antihelmintik ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
10) Öğrenciler, antiviral ilaçların farmakokinetiği, etki mekanizması, yan tesirleri, kontrendikasyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
11) Öğrenciler, kanser kemoterapisinin esasları ve antineoplastik İlaçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
12) Öğrenciler, immün sistem bozuklukları ve immünomodülatör ilaçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.
13) Öğrenciler, antiseptik ve dezenfektanlar hakkında bilgiye sahip olacaklardır.
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
X
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
X
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
X
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kemoterapötiklere Giriş, İnfeksiyon Tedavisinin Farmakolojik ve Farmakokinetik Özellikleri, Beta-Laktam Antibiyotikler I: Penisilinler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
2 Beta-Laktam Antibiyotikler II: Sefalosporinler ve Diğerleri Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
3 Makrolid, Linkozamid, Streptogamin Antibiyotikler ve Linezolid Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
4 Tetrasiklinler, Amfenikoller, Aminoglikozidler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
5 Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik İlaçlar ve Polipeptid Yapılı Antibiyotikler Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
6 Fluorokinolonlar, Sulfonamidler, Ko-Trimoksazol ve trimetoprim Kitap ve Literatür Araştırması Anlatım
Soru-Cevap
7 Antifungal Antibiyotikler ve Antifungal Diğer İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
8 Ara Sınav kitap ve ders notlarını gözden geçirmek Yazılı Sınav
9 Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşmeler ve Kombinasyonlar/ Üriner İnfeksiyonların Tedavisine Özgü İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
10 Tüberküloz ve Diğer Mikobakteri İnfeksiyonlarında Kullanılan İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
11 Antiamibik İlaçlar ve Diğer Antiprotozoal İlaçlar/Antimalaryal İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
12 Antihelmintik İlaçlar/Ektoparazitlere Karşı Kullanılan İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
13 Antiviral İlaçlar/Antiseptik ve Dezenfektanlar Kitap ve Literatür Araştırması
14 Kanser Kemoterapisinin esasları ve Antineoplastik İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
15 İmmün Sistem Bozuklukları ve İmmünomodülatör İlaçlar Kitap ve Literatür Araştırması
16-17 Yarı Yıl Sonu Sınav Ders notları ve kitapdan çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar