DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılı ve Sözlü İletişim Teknikleri ECS   209 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYDIN ÇAM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere dilin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermeyi; onlara duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmayı; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla kelime hazinelerini geliştirmeyi; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğretmeyi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile gerçekleşen iletişim süreçlerinin ayırt edici özelliklerini belirler.
2) Sözlü iletişim tekniklerinin işleyişini kavramsal düzeyde açıklayabilme ve uygulama becerisi sergiler.
3) Kullanıldığı farklı toplumsal bağlamlar içerisinde, dilin yerine getirdiği iletişimsel işlevleri belirler; sözeylem türlerini ayırt eder.
4) Amaç, hedef, kitle,iletişim ortamı vb. bağlamsal değişkenlere uygun olarak sözlü ve yazılı metinler üretir.
5) Betimleme, sınıflandırma, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi gibi yazma tekniklerini amacına uygun olarak kullanarak sözlü ve yazılı metin üretir.
6) Yaratıcı yazma tekniklerini kullanarak sözel metin üretir.
7) Okuduğu düşünsel metinleri yorumlar ve üzerinde grup tartışmaları yapar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Eczacılık lisans programı sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik ilkeler çerçevesinde mesleğin uygulama alanlarında kullanır.
X
2
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
X
3
Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik, temel bilimlerin kavram ve uygulamalarını öğrenir ve bu bilgileri ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanır.
4
Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanında temel prensipler ve yöntemler, insan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibi olur.
5
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
X
6
Yeni ilaç moleküllerinin tasarımı, sentez ve analizleri, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapıları, etki mekanizmaları, yapı-etki ilişkileri, kullanılışları ve metabolizmaları konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
7
Temel ve moleküler teknikler dahil ileri analiz yöntemleri ile validasyonu konusunda bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
8
Tıbbi ve zehirli bitkileri, bitkisel drogları morfolojik ve mikroskobik olarak tanıma becerisi kazanır.
9
Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içen farmasötik ürünlerin, biyoteknoloji ve kök hücre kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin, nanoteknolojik, kozmetik, dermakozmetik, radyofarmasötiklerin formülasyonları, üretimleri, kalite güvencesi, stabiliteleri, s
10
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir ve sistemlere etki eden tüm ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik etkileri, etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri, ilaç etkileşimleri, geçimsizlikleri, hastalıkların tedavileri ve riskli g
11
Klinik eczacılık, farmakoterapi ve fitoterapinin temelini öğrenerek, akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
12
İlaç etkin ve yardımcı maddelerin, farmasötik preparatların ve tibbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahip olur.
13
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç-tıbbi cihaz geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
14
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar.
X
15
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmeleri, teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip edebilir, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilir, yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
X
16
Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri, ve kurumlar ile etkin iletişim kurabilir ve alan ile ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir.
X
17
Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman materyallerini tanır. Tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş, Dil ve İletişim, Sözel, Sözdışı ve Söz üstü ögeler, Sözlü/Yazılı İletişim Farklılıkları Anlatım
Yazılı Sınav
2 Retorik Tartışmaları I: Aristotales ve Poetika Okuma, Uygulama Anlatım
Örnek Olay
Yazılı Sınav
3 Retorik Tartışmaları II: Aristotales ve Retorik Okuma, Uygulama Rol Oynama
Yazılı Sınav
4 Yazı Üzerine Tartışmalar I: Yazı Nedir Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
5 Yazı Üzerine Tartışmalar II: Söylem, Yazı ve Anlatı Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
6 Yazı Üzerine Tartışmalar III: Yazı ve Yapısalcılık Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
7 Yazı Üzerine Tartışmalar IV: Anlatıların Yapısal Çözümlemesi Okuma, Uygulama Grup Çalışması
Yazılı Sınav
8 Ara sınav Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
9 Roman Üzerine Tartışmaları I Okuma, Uygulama Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 Roman Üzerine Tartışmaları II Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
11 Yazar Üzerine Tartışmalar I: Yazar Nedir Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
12 Yazar Üzerine Tartışmalar II: Yazarın Ölümü Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
13 Söz ve Yazın Tartışmaları I: Sözlü Kültür ve Bellek Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
14 Söz ve Yazın Tartışmaları II: Yazılı Kültür ve Yazılı Bellek Okuma, Uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Yazılı Sınav
15 Yeni Sözler, Yeni Mecralar ve Yeni Kültürler Okuma, Uygulama Yazılı Sınav
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar