DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Analitik Kimya I ECF   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabriye AYDINOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABRİYE AYDINOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Analitik kimyadaki temel kavramların ve prensipleri n öğrenilerek klasik kimyasal analizde uygulanan kalitatif ve kantitatif işlemlerin hangi prensiplere dayandığı ve nasıl uygulayabileceklerini kavralamaları, gerekli hesaplamaları yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanısıra elde ettikleri analiz sonuçlarının anlamlılığının belirlenmesi ve istatiksel olarak değerlendirilmesine yönelik temel bilgilerin kazanılması hedeflenmiştir.
Dersin İçeriği
Analitik kimya, maddenin yapısını inceleyen ve açıklayan, diğer bir ifade ile maddeyi oluşturan bileşenleri ve miktarlarını inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu dersin kapsamında öğrenciler, Analitik Kimyadaki temel kavramları, derişim birimleri, denge sabitleri, aktiflik, çözünürlük, asit - bazlar, pH, tamponlar, gravimetri, volumetri ve titrasyonlar, konularında teorik bilgiye sahip olurlar. Dersin pratik uygulamalarında ise, I - V. Grup katyonlarını ve anyonlarını ve bunların özelliklerini öğrenir ve nitel analizlerini yapar. Teorik de öğrendikleri bilgiler ışığında çeşitli titrasyon (asit-baz titrasyonları, karbonat-bikarbonat titrasyonları, indirgenme-yükseltgenme titrasyonu (permanganimetri) ve kompleksometrik titrasyonlar) teknikleri ile nicel analizler yaparlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analitik Kimya ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2) Temel Hesaplamaları Yapma Becerisine Sahip olur.
3) Kimyasal Analizde Hataları öğrenir ve istatiksel analizini uygular.
4) Sulu çözeltiler, asit baz ve pH kavramlarını öğrenir ve hesaplamlarını yapar.
5) Tampon çözeltilerin mantığını kavrar ve tampon çözelti hesaplamalarını uygular.
6) Aktiflik katsayısı ve dengeye elektrolitlerin etkisini öğrenir.
7) Çözünürlük, Çözünürlük çarpımı hesaplamalarını ayrımsal çöktürmeyi öğrenir.
8) Gravimetri ve Titrimetri ile ilgili temel prensipleri öğrenir.
9) Farklı titrimetri uygulamalarını öğrenir ve hesaplamalarını yapma becerisine sahip olur.
10) Elektrolit etkisinin kimyasal denge üzerine etkisini öğrenir.
11) Kompleks sistemlerde denge problemlerinin çözümü
12) Nötralizasyon Titrasyonlarının Ana İlkelerini Öğrenir ve Uygular
13) Zayıf asit ve bazların iyonlaşma sabitlerini hesaplar.
14) Kompleks oluşum reaksiyonlarını ve titrasyonlarını öğrenir.
15) Çöktürme Reaksiyonlarını ve Titrasyonlarını Öğrenir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik Kimyada Temel Kavramlar Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 Analitik Kimyada Hesaplamalar ve Kimyasal Analizde Hatalar Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
3 İstatiksel verilen işlenmesi ve Değerlendirilmesi Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
4 Sulu Çözeltiler Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
5 Kimyasal Denge Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
6 Asit, Baz Kavramları pH Hesaplamaları ve Tampon Çözeltiler Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
7 Kimyasal Dengelere Elektrolit Etkisi ve Karmaşık Sistemlerde Denge Problemleri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
8 Ara Sınav
9 Gravimetrik Analiz Yöntemleri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
10 Analitik Kimyada Titrasyonlar ve Volumetri Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
11 Nötralizasyon Titrasyonlarının Temel İlkeleri ve Uygulamaları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
12 Karmaşık Asit Baz Titrasyonları ve Nötralleşme Titrasyonlarının Uygulamaları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
13 Yükseltgenme İndirgenme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
14 Çöktürme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
15 Kompleksleşme Titrasyonları Ders Kitabı ve Güncel Literatür Taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1)D. A. Skoog, D.M. West, F. J.Holler, Crouch S.R., Analitik Kimyanın Temelleri 1. Cilt, Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu, 8. Baskı, Bilim Yayınları, Ankara .
Diğer Kaynaklar
1) Harris D.C., Nicel Kimyasal Analiz, Çeviri Editörü: Ali Rehber TÜRKER, Sekinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara (2015).
2)Kellner R., Mermet J.M., Otto M., Valcarcel M., Widmer H.M., Analytical Chemistry, Second Edition, Wiley-VCH (2004).