DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Klinik Mikrobiyoloji ECF   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Aslıhan ULU
Dersi Verenler
Doç. Dr.ASLIHAN ULU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, mikrobiyoloji ile ilgili temel laboratuvar becerisi kazandırmak; kültür yapma, mikroskop kullanma, mikroskopik inceleme için preparat hazırlama ve boyama, çeşitli enfeksiyon etkenlerini morfolojik olarak inceleme, besiyerinde üreme özelliklerine göre ve çeşitli testlerle biyokimyasal özelliklerine göre sınıflandırma, antimikrobiyal duyarlılık testlerini ve temel serolojik testleri uygulayabilme gibi mikrobiyolojik yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Mikroorganizmaların kültürü ve kültürden alınan numunelerin manipülasyonları, incelenmesi, yorumlanması ve belirli amaçlar doğrultusunda kullanımı gibi temel mikrobiyoloji uygulamalarını içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Epidemi ve pandemi kavramlarını açıklar.
2) Gram pozitif kokların sıklıkla neden olduğu enfeksiyonları sayar.
3) Streptokokları hemolitik özelliklerine göre gruplandırır.
4) Enfeksiyon etkeni olarak sık karşılaşılan gram pozitif basilleri sayar.
5) Enterobacteriaceae ailesinin identifikasyonunda kullanılan biyokimyasal testleri sayar.
6) Gruber-Widal testini açıklar.
7) Pseudomonas aeruginosa'nın sık neden olduğu enfeksiyonları sayar.
8) Tüberküloz tedavisinde kullanılan ilk seçenek antitüberküloz antibiyotikleri sayar.
9) Gastroenterit etkenlerini sayar.
10) Bakteriyel atipik pnömoni etkenlerini sayar.
11) Sifiliz tanısı ve taramasında kullanılan serolojik testleri açıklar.
12) Hepatit B tanısında kullanılan temel serolojik göstergeleri sayar.
13) Transplasental olarak bulaşabilen mikroorganizmaları sayar.
14) Candida albicansın sıklıkla neden olduğu enfeksiyonları sayar.
15) Amipli dizanteri etkenini söyler.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Farmasötik alanda yeterli bilgiye sahip olur ve edindiği bilgileri geliştirir.
2
Mevcut yasalar ve mevzuat doğrultusunda mesleğini uygular, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
3
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı evrensel bilgi ile donanmış, Türkçeyi doğru kullanan en az bir yabancı dil bilen eczacı olarak topluma hizmet verir.
4
Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
5
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları, profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6
İlaç konusunda edindiği geniş yelpazedeki bilgi dağarcığıyla hastaya, topluma ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti sunar, ileri düzeydeki bilgi ve becerisini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
7
Eczacılık alanında tarihi ve güncel gelişmelere ulaşma, bilimsel ve kanıta dayalı verileri izleme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olarak yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
8
Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olur ve farmasötik alandaki problemleri tanımlar.
9
Güncel sağlık ve tedavi sorunları hakkında bilgileri yorumlar. Toplum sağlığı konusunda etkin rol oynar.
X
10
Eczacılık meslek bilgilerini, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir ve edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır.
11
Temel bilimler ve temel tıp bilimlerinin kavram ve uygulamalarını ilaç ve eczacılık alanında etkili bir şekilde kullanılır ve bu sağlık bilimleri ile çalışabilme deneyimine sahip olur.
X
12
Hastalıklar ile ilgili temel bilgileri edinir, sistemlere etki eden tüm ilaçlar hakkında akılcı ilaç kullanımını benimser ve uygular.
X
13
Klinik eczacılık temelini öğrenerek, ilaç/hasta odaklı eczacılık uygulamalarının ve bireyselleşmiş farmasötik bakım hizmetinin sağlanmasına yardımcı olacak bilgi ve becerisine sahip olur.
X
14
Eczacılık meslek ve eğitiminin gelişimine ait olay ve olguları değerlendirme ve çözümlemede rol alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Enfeksiyon hastalıkları: tanı, tedavi ve korunma Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
2 Özel konakta enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
3 Solunum yolu enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
4 Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
5 Hematopoetik sistem ve kardiyovasküler enfeksiyonlar Ders notları, kaynak kitaplar Yazılı Sınav
6 Gastrointestinal sistem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
7 Sürveyans ve antimikrobiyal yönetimde klinik mikrobiyoloji Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notları, kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 İdrar yolu enfeksiyonları-Genitoüriner sistem enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
10 SSS enfeksiyonları Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Yazılı Sınav
11 Hepatitler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
12 Hastane enfeksiyonları ve kontrolü Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
13 Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
14 Bakteri ve virüs aşıları-İmmünizasyon Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
15 Tüberküloz-Ektoparazitler Ders notları, kaynak kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları, kaynak kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar