DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlık Bilgisi * P   270 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Berrin SİREL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı ve çevresine ilişkin mimari tasarımların anlatılması, yapı kitlesinin çevresiyle beraber bütünlüğünün ve çevre içerisindeki mimari elemanların detaylandırılmasının öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Genel mimarlık kavramları, bunların detaylandırılması, insan ve insan boyutları. Mimaride antropometrik boyutların önemi ve yeri, Kullanıcı gereksinmeleri. İnsan-çevre ilişkileri, bina çevre etkileşim sorunları ve donatım elemanları. İç mekan, dış mekan ve kütle biçimleniş sorunları. Yapının zemin, taşıyıcı sistemleri. Düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve konstrüktif yapısı. Yapı boşlukları ve düşey sirkülasyon elemanları. Çatı biçimlenmesi. Tek konut, toplu konut, tatil köyü, okul, üniversite kampüsü, alışveriş merkezi, endüstri binaları, havaalanı, yönetim binaları ve işlev şemaları. Binaların iç mekan fonksiyonlarına bağlı olarak çevre tasarımındaki temel tasar yaklaşımları ve bina tasarımıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, yapı bilgisinin önemi, yapının dış çevresiyle olan bağlantısı ve önemi Eskiz çalışmaları
2 Yapı alanı ve kesitlerle yapı kavramlarının tanıtımı ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
3 Yapı yatay kesitlerinin çizilmesi ve ölçü sisteminin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
4 Yapı düşey kesitlerinin çizilmesi ve ölçü sisteminin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
5 Yapı cephe görünüşlerinin çizilmesi ve ölçülendirilmesinin gösterilmesi Eskiz çalışmaları
6 Planı, kesiti, cephe görünüşleri, çizilen ve ölçülendirilmesi yapılan yapının nokta detaylarının çizilmesi ve mimari kavram çeşitlerinin anlatımı Eskiz çalışmaları
7 Yapılarda çatı oluşturulması, çeşitlerin detaylandırılması Eskiz çalışmaları
8 Ara Sınav Eskiz çalışmaları
9 Yapı çerçevesinde yapılan ve yapıya ulaşımı sağlayan merdiven çeşitlerinin anlatılması, detaylarının çizilmesi Eskiz çalışmaları
10 Yapı çevresinde dolaşımı sağlayan yaya yolu çeşitlerinin anlatılması ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
11 Yapı çevresinde koruma amaçlı çevre duvar ve çeşitlerinin anlatılması, detaylandırılması Eskiz çalışmaları
12 Yapı çevresinde oturma elemanları çeşitleri ve detaylandırılması Eskiz çalışmaları
13 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
14 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
15 Tüm işlenen konuları içeren proje çalışması yapılacak Eskiz çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar