DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Botanik ve Bitki Sistematiği * P   149 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halil ÇAKAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HALİL ÇAKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilim, Araştırma ve proje tanımları, Cevresel Etki Değerlendirmenin tarihsel gelişimi ve amaçlarını kavramak. Ülkemizdeki ve dünyadaki CED uygulamalarının önemi, CED projelerinin uygulanışını ve önemini kavramak
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında düşünülen insan faaliyetlerin çevreye olası etkilerinin ortaya çıkmadan önce çevresel riskin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerekli bilgi alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Risk değerlendirme uygulama, yönetim ve geliştirme kavramları ile ilgili öğrencilere gerekli kazanımların saglanması. Ulusal ve uluslararası sözleşmeler, doğa koruma alanında etkin olan gönüllü kuruluşların tanıtılması da bu dersin amacları içinde yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlılar, canlılarla cansızların ayırt edilmesi, canlıların sınıflandırılması, bitkiler alemi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
2 Bitkiler ile hayvanlar arasındaki farklar, Bitkilerin özellikleri, bitkiler alemi ile uğraşan bilim dalının sınıflandırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
3 Bitki sitolojisi, hücre çeperi, orta lamel, hücre içerisindeki kimyasal maddeler, hücrenin canlı ve cansız kısımları Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
4 Bitki hücresi organelleri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cihazı, kromozom, çekirdek Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
5 Mitokondri, plastidler, hücre çeperi, geçitler, renk maddeleri, reçine ve balzamlar, alkoloidler, proteinler ve amino asitler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
6 Hücre bölünmesi, hücre şekilleri, amitoz, mitoz ve mayoz bölünme Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
7 Bitki histolojisi, dokunun tanımı, mersitem bölünmez, parankima dokusu, koruyucu doku, mantar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 ARA SINAVI sınava hazırlık
9 Destek, iletim ve salgı dokusu, stomalar ve tüyler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
10 Bitki organografisi, kök, gövde, yaprak anatomisi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
11 Çiçek, çiçek şekilleri, Kapalı tohumlu bitki çiçeğinin genel yapısı, çiçeklerde eşeylilik, tohum ve meyve Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
12 Canlıların sınıflandırılması, Bu sınıflandırmada bitkiler aleminin yeri ve peyzaj bitkileri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
13 Tohumsuz bitkiler, tohumlu bitkiler, açık tohumlular Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
14 Kapalı tohumlular ve döllenme, Tek çenekliler, çift çenekliler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
15 Bitkilerin Latince okunuş şekilleri, Bitki isimlerinin yazılış kuralları ve bitki isimlerindeki işaret ve harflerin özellikleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
16-17 Bitki sistematiği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar