DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Ekolojisi P   155 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURİYE SAY1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MUZAFFER YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj mimarlığı çalışma konularında ekolojinin öneminin kavranması ve ekolojik yaklaşımlı planlama ve tasarım uygulamaları için zemin hazırlanması
Dersin İçeriği
Temel ekolojik kavramlar, çevre, doğa, peyzaj, ekolojik faktörler, ekoloji biliminin çalışma alanları, sistem, doğal ve yapay sistem ekosistem kavramları, ekosistem ögeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekoloji ile ilgili temel kavramları bilir
2) Ekoloji bilimini diğer mesleklerle ve peyzaj mimarlığı ile ilişkilendirebilir. Ekolojinin temel yaklaşımlarını günlük hayata aktarabilir.
3) Ekolojik faktörleri ve ekosistem kavramını bilir. Çevre sorunlarına daha bilimsel bir yaklaşım getirebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, amacı ve içeriği ile ilgili bilgiler, kaynak tanıtımı. yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekoloji biliminin kapsamı ve diğer mesleklerle ilişkisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Çevre doğa ve peyzaj kavramlarının tanımı birbirleriyle ilişkisi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Ekolojinin peyzaj mimarlığı ile ilişkisi, Peyzaj mimarlığı açısından ekolojinin temel kavramları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Peyzaj mimarlığı açısından ekolojinin temel kavramlarına devam Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Ekolojik faktörlerin tanımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Ekolojik faktörler devam Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara sınav Sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Sistem, doğal ve yapay sistem kavramları ve sistem ögelerinin önemi. Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Ekosistem kavramı, ekosistem ögeleri ve görevleri. Örnek ekosistem ilişki şemaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Ekosistemde madde ve enerji döngüsü Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Çevre sorunları, ekolojik faktörler ve ekosistem arasındaki ilişki Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Çevre sorunları, ekolojik faktörler ve ekosistem arasındaki ilişki Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Öğrenci sunumları ve genel tartışma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 Öğrenci sunumları ve genel tartışma Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 YIL SONU SINAVI Sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar