DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiyenin Doğal Bitki Örtüsü * P   166 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.KEMAL TULÜHAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiyenin Doğal Bitki Örtüsünü tanıtmak, bu kapsamda temel kavramları sunmak ve bölge florasında yer alan başlıca taksonları öğretmek
Dersin İçeriği
Bitki sistematiğine giriş Binomial adlandırma ve niteleyiciler (epitet) Türkiye'nin bitki coğrafya bölgeleri Türkiye'nin doğal yapısı ve bitki örtüsünün dağılışını etkileyen temel faktörler Türkiye florasının genel özellikleri Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Bitki örtüsünün tahrip faktörleri ve insan etkileri Maki vejetasyonu Kıyı kumulu vejetasyonu Sulak alanlar ve tuzlu alanların vejetasyonu Herdemyeşil orman vejetasyonu Yaprak döken orman vejetasyonu

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki sistematiğine giriş Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
2 Bi-nomial adlandırma ve niteleyiciler (epitet) Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 Türkiye'nin bitki coğrafya bölgeleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Türkiye'nin doğal yapısı ve bitki örtüsünün dağılışını etkileyen temel faktörler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Türkiye florasının genel özellikleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Türkiye florasının genel özellikleri Türkiye'nin Önemli Bitki Alanları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
8 Bitki örtüsünün tahrip faktörleri ve insan etkileri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Bitki örneklerinin toplanması ve herbaryum Arazi çalışması
10 Konifer ormanı vejetasyonu Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 Maki vejetasyonu Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Kıyı kumulu Sulak alanlar ve tuzlu alanların vejetasyonu Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 Yaprak döken orman vejetasyonu Planlama alanı ile ilgili veri analizi
14 Herbaryum sunumu ve bitki tanıma sınavı Plan önerisinin hazırlanması ve sunumu
15 Herbaryum sunumu ve bitki tanıma sınavı Plan önerisinin hazırlanması ve sunumu
16-17 Yıl Sonu Sınavı Anlatılan tüm konuları çalışarak sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar