DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Yönetimi * P   264 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hakan ALPHAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.HAKAN ALPHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan ve peyzaj arasındaki ilişki ve etkileşimler ile insan müdahalelerinin peyzajlar üzerinde yarattığı çevresel risklerin neden-sonuç ilişkileri ile ortaya konması, sürdürülebilir kullanım için peyzajlar üzerinde yaratılan/yaratılacak etkilerin sayısal yöntemlerle analiz edilerek karşılaştırılması ve planlama kararları bakımından değerlendirilmesi Peyzaj yönetimi çerçevesinde kıyı yönetiminin temel kavram ve örnek uygulamalarının öğrencilere aktarılması
Dersin İçeriği
Peyzaj ve insan arasındaki ilişki ve etkileşimler, bu etkileşimlerden kaynaklanan çevresel bozunmalar ve riskler, bu risklerin ve bozunmaların tespit edilmesi, önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasındaki geleneksel ve modern araç ve yöntemler, kaynaklardaki bozunmalar ve potansiyel riskler ile sektörel kullanım talepleri arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin analizi Kıyı peyzajlarının fiziksel özellikleri, kıyı ekosistemi Kıyılarda alan kullanımları ve koruma gereksinimi Ulusal ve bölgesel ölçekte kıyı koruma yönünden çelişkiler Kıyı yönetiminde teknikler ve araçlar Yönetim planlaması Örnek çalışmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanımı ve İçeriği: Peyzajın tanımlanması: Peyzaj yönetiminin gerekliliği, Mikro proje konuları, hazırlama ve sunum şartlarının belirtilmesi
2 Peyzaj ile insan arasındaki bağlar; ilişki ve etkileşimler. Bir değiştirici güç olarak insanın ekosistem içindeki işlevi. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
3 Peyzaj üzerindeki olumsuz insan etkileri ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel riskler. Habitatların kullanımlara karşı hassasiyeti ile koruma arasındaki ilişkiler. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
4 Yerel, bölgesel, küresel, ulusal ve uluslar arası ölçeklerdeki peyzaj yönetimi sorunları ile etkin mücadele yöntemleri. Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
5 Peyzajda bozunmaları en aza indirecek yaklaşımlar. Çevresel zararların kontrolü, çevresel risk değerlendirmesi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
6 Sayısal risk tanımlama ve ağırlıklandırma, risk alanlarının haritalanması ve risklerin önceliklendirilmesi ve riskin gerçekleşmesi durumunda etkilerin azaltılmasına ilişkin yöntemler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
7 Mikro Projelerin Sunumu Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
8 Ara sınav Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
9 Peyzaj yönetimi çerçevesinde kıyı peyzajlarının içeriği ve gelişimi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
10 Kıyının fiziksel özellikleri, kıyı ekosistemleri ve Akdeniz kıyı habitatları Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
11 Arazi çalışması: Yumurtalık Dalyan Çamlığı TKA Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
12 Kıyılarda alan kullanımları, ulusal ve bölgesel ölçekte kıyı koruma yönünden çelişkiler Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
13 Arazi çalışması: Mersin-Silifke kıyı şeridi Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
14 Kıyı yönetiminde teknikler ve araçlar Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
15 Sulak alan yönetimi ve örnek çalışma Ders notları ve yardımcı kaynaklardaki ilgili bölümler
16-17 Yıl Sonu Sınavı Anlatılan tüm konuları çalışarak sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar