DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Tasarımı * P   272 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MEHMET FARUK ALTUNKASA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj tasarımı çalışmalarının bilgi ve beceri altyapısını sağlayan derslerde (temel tasarım, çizim ve grafik anlatım, bitki materyali, yapı materyali, ekoloji) edinilen bilgi birikimi, gözlem ve deneyimleri ekolojik ilke ve ölçütlerle bütünleştirip değişik kapsam ve ölçekteki (1/200 ve 1/100) açık ve yeşil alanların tasarımlarına yansıtabilme ve işlevsel ve tematik kavramsallaştırma amacının etkin olduğu peyzaj mekanlarını tasarlayabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Temel kavram ve kuramlar, peyzaj tasarımının aşamalar; amaç ve ereğin belirlenmesi, alan inceleme çizem ve yazanakları, gereksinim izlencesi, değişik kullanımlar için yer seçimi ve alan kullanımı ilkeleri, ekoloji ve tasarım, işlev çizgesi, kavramsallaştırma ve kavramsal tasar, işlevsel kavramsallaştırma, felsefi kavramsallaştırma, gereksinim izlencesi yönünde tasar seçeneklerinin geliştirilmesi, biçim geliştirme; geometrik biçimler, 90, 45 -90, 30-60, çember ve türetilmiş düzenler, doğaya öykünen biçimler, bütünleştirilmiş biçimler, düzen oluşturma ilkeleri, kuralsız tasarımlar, ön tasar, yapısal ve bitkisel tasar uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Alanın Tanımlanması, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Tasar alanında gözlem ve inceleme, konumtasar ve düzentasarın sağlanması
2 Gereksinim İzlencesinin Hazırlanması ve Kavramsallaştırma Çalışmaları (Ölçek 1/500) Alan İnceleme raporunun hazırlanması
3 Kavramsal Tasar Çalışmaları (Ölçek 1/500) Kavramsallaştırmaya ilişkin eskiz çalışmaları
4 Ön Tasar Çalışmaları-Tasarım Düzenlerinin İrdelenmesi (90, 45/90, 30/60 ve Çember Düzenleri) (Ölçek 1/500 ve 1/200) 90, 45/90, 30/60 ve çember düzenine ilişkin eskiz çalışmaları
5 Ön Tasar Çalışmaları-Biçimlendirme (Geometrik, Doğaya Öykünen, Bütünleştirilmiş Biçimlendirme) (Ölçek 1/500 ve 1/200) Doğaya öykünen ve karma biçimlere ilişkin eskiz çalışmaları
6 Ön Tasar Çalışmalarının (Ölçek 1/200) tartışılması Her öğrenci tarafından bir tasarım düzeni seçilmesi ve alana uyarlanması
7 A R A S I N A V Projelerin teslim edilmesi
8 Ayrıntılı Tasar Çalışmaları-Yapısal Tasar (Ölçek 1/200) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme
9 Ayrıntılı Tasar Çalışmaları-Yapısal Tasar (Ölçek 1/200) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme
10 Ayrıntılı Tasar Çalışmaları-Yapısal Tasar (Ölçek 1/200) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme, maket hazırlığı
11 Ayrıntılı Tasar Çalışmaları-Yapısal Tasar (Ölçek 1/200) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme, maket hazırlığı
12 Ayrıntılı Tasar Çalışmaları-Yapısal Tasar (Ölçek 1/200) Eskiz çalışmaları ve biçim geliştirme, maket yapımı
13 Alan Düzeltimi Çalışmaları (Ölçek 1(200) Çalışmaların üç boyutlu irdelenmesi ve tartışma
14 Kesit-Perspektifler ve Tasar Yazanaklarının Hazırlanması Çalışmaların üç boyutlu irdelenmesi ve tartışma
15 Kesit-Perspektifler ve Tasar Yazanaklarının Hazırlanması Çalışmaların üç boyutlu irdelenmesi ve tartışma
16-17 Yıl Sonu Sınavı Projelerin teslim edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar