DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkisel Tasarım 1 * P   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CENGİZ USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Tasarım I ve II, Bitki Materyali I, II derslerinde edinilen bilgi birikimi, gözlem ve deneyimleri ekolojik ilke ve ölçütlerle bütünleştirip konut, çocuk oyun alanı ve mahalle parkı düzeylerinde peyzaj mekanlarını tasarlayabilme yetisini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Peyzaj bitkilerinin tasarımındaki yeri, fonksiyonel ve estetik tasarım ilkeleri ve uygulama örnekleri. Biçim, ölçü, doku ve renk gibi Tasarım öğelerinin bitkiler ile ilişkisi, bu öğelerin tasarım ilkelerine uygun kullanımı, açık mekanlarda bitkilerle sağlanabilecek görsel, hareket, iklim, kirlilik kontrolleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki -Tasarım ilişkisi, Tasarım öğelerinin bitkiler ile ilişkisi - Biçim yok
2 Tasarım öğelerinin bitkiler ile ilişkisi - Ölçü Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 Tasarım öğelerinin bitkiler ile ilişkisi - Doku Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 Tasarım öğelerinin bitkiler ile ilişkisi - Renk Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 1/200 ölçekli bir Ev Bahçesinin Tasarım öğeleri ile ilişkilendirerek bitkilendirme tasarı çalışmaları Ön tasar çalışmaları
6 Tasar çalışmalarının Değerlendirilmesi Tasarımın plan ve kesitlerinin oluşturulması
7 Tasarım öğelerinin tasarım ilkelerine uygun kullanımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Vurgu, Denge, Sınava hazırlanmak
10 Oran, Koram Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 Uyum, Zıtlık Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 1/200 ölçekli bir Mahalle Parkının Tasarım İlkeleri ile ilişkilendirerek bitkilendirme tasarı çalışmaları Ön tasar çalışmaları
13 Tasar Çalışmalarının Değerlendirilmesi Tasarımın plan ve kesitlerinin oluşturulması
14 Açık mekanlarda bitkilerle sağlanabilecek görsel Kontrol, Hareket Kontrolü Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
15 Açık mekanlarda bitkilerle sağlanabilecek iklim ve kirlilik kontrolleri. 1/200 ölçekli bir Mahalle Parkının Tasarım İlkeleri ile ilişkilendirerek bitkilendirme çalışmaları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma, Ön tasar çalışmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar