DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Peyzaj Onarımı P   338 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.NURİYE SAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bozulmuş peyzaj alanlarının doğaya kazandırılması veya farklı bir kullanım için uygunluğunun sağlanması.
Dersin İçeriği
Peyzaj onarım yöntemleri. Onarım çalışmalarında kullanılan canlı ve cansız malzemeler, Peyzaj onarım çalışmalarının gerektiği alanlar: Su kıyıları, eğimli alanlar, çöp depo alanları, erozyon alanları, tarım alanları, malzeme ocakları gibi peyzaj onarımı gerektiren alanlarındaki uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Peyzaj onarımın gerektiği alanları belirleyebilir.
2) Tahribatın niteliğine göre onarım tekniklerini seçebilir.
3) Onarım çalışmalarında kullanılacak malzemeleri seçebilir.
4) Onarım çalışmasının sonunda alanın hangi amaca hizmet edeceğini bilir.
5) Onarım çalışmasının sonunda alanda planlama ve tasarım çalışmalarını yürütebilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler. 14 haftalık ders programının tanıtımı. Kaynak tanıtımı. Ders notundaki ilgili konular
2 Peyzaj onarımının amacı ve tarihçesi Ders notundaki ilgili konular
3 Ekolojik faktörlerin ve ekosistem kavramlarının irdelenmesi Ders notundaki ilgili konular
4 Peyzaj onarımında kullanılan yöntemler ve teknikler Ders notundaki ilgili konular
5 Peyzaj onarım tekniğinde kullanılan malzemeler. Canlı ve cansız malzemeler arasındaki farklar Ders notundaki ilgili konular
6 Peyzaj onarımında bitkisel örtülemenin önemi Ders notundaki ilgili konular
7 Peyzaj onarım çalışmalarının gerekli olduğu alanlar ve örnek tanıtımlar Ders notundaki ilgili konular
8 Erozyon alanlarında peyzaj onarım teknikleri Ders notundaki ilgili konular
9 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
10 Kumul alanlarda peyzaj onarım çalışmaları Yumurtalık-Akyatan uygulama çalışmasının tanıtımı Ders notundaki ilgili konular
11 Katı atık depolama alanında peyzaj onarım çalışmaları Sofulu çöp alanı uygulama çalışmasının tanıtımı Ders notundaki ilgili konular
12 Teknik Gezi, Peyzaj onarım tekniklerinin uygulandığı alanlar Ders notundaki ilgili konular
13 Malzeme ocaklarında peyzaj onarım teknikleri Ders notundaki ilgili konular
14 Öğrenci sunuşları Değerlendirme -tartışma Ders notundaki ilgili konular
15 Öğrenci sunuşları Değerlendirme -tartışma Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yıl sonu sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar